P R O T O K Ó Ł nr 23/2017

z sesji Rady Gminy Kaczory

odbytej w dniu 26 października 2017 r.

w Gminnym Ośrodku Kultury w KaczorachW obradach uczestniczyli:


 1. Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.

 2. Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.

 3. Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.

 4. Radca prawny – Danuta Boniowska.

 5. Radni Rady Gminy – wg listy obecności.

 6. Sołtysi – wg listy obecności.

 7. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy obecności.

 8. Dyrektorzy szkół – wg listy obecności.

 9. Projektant planu zagospodarowania przestrzennego – Piotr Szczepański.

 10. Przedstawiciel firmy ELTEL Networks Energetyka S.A. – Szymon Wierzchowski.

 11. Mieszkańcy gminy.


ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.


Obrady dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach.

Po powitaniu radnych i gości, Przewodniczący Rady poprosił Panią Emilię Załachowską - nowo wybraną Radną w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kaczory w dniu 1 października 2017 r. - o złożenie ślubowania przed przystąpieniem do wykonywania mandatu. Treść roty: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” odczytał Przewodniczący S. Kowal, a Radna E. Załachowska po jej wysłuchaniu wypowiedziała słowo „ślubuję” dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.

Radna E. Załachowska poprosiła o głos. Podziękowała za obecność i poparcie udzielone w dniu 1 października 2017 r. w wyborach uzupełniających do Rady Gminy mieszkańcom sołectw Równopole, Prawomyśl, Byszwice oraz wszelką pomoc przy kampanii wyborczej.

W dalszej części obrad Przewodniczący stwierdził, że na podstawie listy obecności, w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz pozostałych osób stanowią załączniki nr 1-2 do niniejszego protokołu. Poinformował też, że protokół z dwudziestej drugiej sesji z dnia 27 lipca 2017 r. wyłożony jest do wglądu w trakcie sesji. Jeżeli do końca obrad nie zostaną zgłoszone przez radnych uwagi wobec jego treści, to uważać będzie, że protokół został przez Radę przyjęty.

Do końca obrad radni nie wnieśli zastrzeżeń i uwag do treści w/w protokołu. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uznano, że protokół został przez Radę Gminy przyjęty bez poprawek.

Przewodniczący odczytał porządek XXIII sesji.


1. Sprawy porządkowe.

2. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

3. Zmiany w składach osobowych stałych komisji Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja nt. działalności w minionym okresie:

- przewodniczących Komisji,

- Wójta.

6. Podjęcie uchwały w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo dla części terenu Zakładu Rolniczo-Przemysłowego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo dla części terenu Zakładu Rolniczo-Przemysłowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – fragment ul. Jasnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – fragment ul. Jasnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory (teren wsi Kaczory).

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie na odcinku położony m w gminie Kaczory.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – Żabostowo.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Gajowej i Dziembowskiej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Kościelnej, Dworcowej i Mlecznej.

16. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2017 – 2026 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

19. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków funkcjonowania.

20. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2020.

21. Podjęcie uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kaczorach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kaczorach.

24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Śmiłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Śmiłowie.

25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dziembowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dziembowie.

26. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

27. Informacja dyrektorów o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.

28. Zapytania i wolne wnioski.

29. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

30. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy Kaczory może wprowadzić zmiany w porządku sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.


Rada Gminy nie wniosła zmian w porządku XXIII sesji.


ad. pkt 2/ Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.


Pan S. Kowal poinformował, że wybór wiceprzewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na II wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kaczory. Zostały zgłoszone dwie kandydatury tj. Pan Kazimierz Załachowski (wskazany przez Radnego Henryka Kalkę) oraz Pani Paulina Parecka (wskazana przez Radnego Radosława Górkę). W/w osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

W dalszej części, Radni jednogłośnie powołali Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osobowym tj. Wiesława Szymczak Przewodnicząca, Roma Gapińska (członek) i Katarzyna Rajek (członek). W trakcie gdy komisja skrutacyjna przygotowywała się do przeprowadzenia tajnego głosowania zostały odczytane przez Przewodniczącego zasady głosowania. Po rozdaniu kart odbyło się głosowanie tajne, radni po kolei wrzucali karty do urny.


Po akcie głosowania Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.


Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady i poprosił Panią Wiesławę Szymczak o odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z dnia 26.10.2017 r. z przeprowadzonego tajnego głosowania (protokół wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) .


Głos zabrał nowo wybrany II wiceprzewodniczący Pan Kazimierz Załachowski, który podziękował za wybór i obdarowane zaufanie. Odniósł się także do smutnych wydarzeń które przyczyniły się do dzisiejszych zmian w radzie gminy. Poprosił aby minutą ciszy uczczono pamięć po zmarłej Radnej Rady Gminy Kaczory Aleksandrze Wienke.

Pan S. Kowal - Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały Nr XXIII/181/2017 Rady Gminy Kaczory w sprawie wybory II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kaczory. (uchwała nie podlega głosowaniu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


ad. pkt 3/ Zmiany w składach osobowych stałych Komisji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady S. Kowal zaproponował Radnej E. Załachowskiej wejście w skład Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Po wyrażeniu zgody na członkostwo w KRiOŚ Przewodniczący odczytał projekt uchwały w tej sprawie.


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/182/2017 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).


W związku z wyborem Pana K. Załachowskiego na II wiceprzewodniczącego Pan S. Kowal poprosił członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu aby ze swojego grona wybrali nowego przewodniczącego oraz zastępcę. Po krótkiej naradzie Komisja zaproponowała następujący skład z uwzględnieniem funkcji tj.: Pan Grzegorz Puchała przewodniczący, Pani Paulina Parecka zastępca przewodniczącego oraz Pan K. Załachowski i Ryszard Grzelak członkowie.


Przewodniczący Rady S. Kowal odczytał projekt uchwały w tej sprawie.


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów (14 głosów - "za", 1 głos - "przeciw", 0 głosów – „wstrzymujących") podjęła uchwałę Nr XXIII/183/2017 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).


ad. pkt 4/ Interpelacje i zapytania.


Radny Marek Radke – zgłosił interpelację dotyczącą podjęcia działań mających na celu usunięcie wody z piwnic mieszkańców ulic Chodzieskiej i Rzadkowskiej (interpelacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).


Radny Radosław Górka – Zgłosił wnioski do budżetu na rok 2018 dotyczące :

- powstania kompleksu boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Śmiłowie i Dziembowie,

- utwardzenia ulicy Górnej i Sosnowej w Śmiłowie i wykonania oświetlenia na ul. Sosnowej oraz Łącznej.

Ponadto prosił o wyjaśnienie sprawy ogłoszenia, które w ostatnim czasie było umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczące wynajmu pomieszczeń w Centrum Kultury Kaczory. Radny pogratulował także wygrania wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kaczory Pani Emilii Załachowskiej,

ad. pkt 5/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.


a) Radny Henryk Kalka – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w okresie międzysesyjnym Komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym omówiono propozycje uchwał, znajdujące się w porządku XXIII sesji Rady Gminy Kaczory. Większość z nich dotyczyła planów zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie projekty zostały szczegółowo omówione przez pracowników Urzędu Gminy i po dyskusjach zgodnie zaakceptowane. Pani Agnieszka Grabarska – Skarbnik Gminy przedstawiła propozycje zmian w budżecie na 2017 r. oraz realizację budżetu za I półrocze 2017 r. Radni przyjęli zmiany bez poprawek, podobnie jak stawki taryf za wodę i ścieki oraz pozytywnie zaopiniowali przedstawione projekty uchwał oświatowych.

b) Radny Jan Kieruj – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na wstępie powitał nowo wybraną radną Panią Emilię Załachowską. Omawiając przebieg posiedzenia Komisji nadmienił, że w trakcie jego trwania radni zapoznali się z materiałami XXIII sesji Rady Gminy. Nawiązując do przedstawionej informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2017 r. Przewodniczący Komisji poinformował, że dochody w I półroczu zostały wykonane w 51,18 %, a wydatki w 50 %. Zadłużenie gminy w ww. okresie kształtowało się na poziomie 32,72%. Pan Jan Kieruj podkreślił, że podczas opiniowania przedstawionych projektów uchwał członkowie Komisji nie zawsze byli jednogłośni. Radni mieli odmienne zdania m.in. w kwestii zaproponowanych podwyżek stawek taryf za wodę i ścieki. Podczas obrad członkowie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zgłosili wnioski m.in. w sprawie uzupełnienia brakującego oświetlenia w Śmiłowie i w Jeziorkach oraz ocieplenia piwnicy Przedszkola Publicznego w Śmiłowie od strony wschodniej. Ponadto Pan Jan Kieruj zgłosił uwagi do zachowania Radnego Radosława Górki w stosunku do Pani Agnieszki Grabarskiej podczas ostatniego posiedzenia Komisji.

c) Radny K. Załachowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu poinformował, że w okresie międzysesyjnym przewodniczył wspólnemu posiedzeniu KRGPi B oraz Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Na ww. posiedzeniu członkowie zaopiniowali projekty uchwał dzisiejszej sesji. Dyskusja i uwagi były przy projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – fragment ul. Jasnej. Członkowie komisji jednogłośnie wnioskowali aby do prac prze kształceniowych włączyć Enea Operatora (jako właściciela urządzeń energetycznych na w/w ulicy). Uwagi w tej sprawie zostały przekazane projektantom planu oraz Panu Wójtowi. Przewodniczący podkreślił także, że uchwały oświatowe, będące w programie XXIII sesji Rady Gminy Kaczory zamykają proces przekształcania szkół, który był wynikiem zmiany ustawy - Prawo oświatowe. Odnosząc się do przedstawionej informacji przez panią A. Grabarską – Skarbnika Gminy stwierdził, że wykonanie budżetu nastraja optymizmem, bo wykonanie budżetu jest wyższe o 50 %, a wydatki są niższe. Przewodniczący komisji podkreślił, że odnotowano wzrost liczby wejść na pływalnię. W I półroczu 2017 r. liczba wejść wyniosła 53 000, jest to o 3 000 wejść więcej niż w roku ubiegłym. Radni przyjęli bez zastrzeżeń propozycje zmian do budżetu oraz zgodzili się na propozycje Wójta, dotyczące stawek podatku od nieruchomości. Podkreślił, że zmiany nastąpiły tylko w niektórych pozycjach i w ciągu ostatnich dwóch lat nie dokonywano zmian. Ustosunkowując się do propozycji stawek taryf za wodę i ścieki, poinformował, że podwyżki cen były wcześniej zapowiadane, a proponowany wzrost (w porównaniu ze stawkami w sąsiednich gminach) nie jest wysoki. Radni nie wnieśli zastrzeżeń do pozostałych projektów uchwał, będących w programie XXIII sesji Rady Gminy Kaczory.

d) Pan Brunon Wolski – Wójt Gminy Kaczory w przedstawionej informacji z działalności w minionym okresie podkreślił, że w roku 2017 r. na terenie gminy Kaczory prowadzona była rekordowa ilość inwestycji. Wymienił wszystkie zadania realizowane w tym okresie i koszt ich wykonania. Na liście wymienionych zadań znalazły się: rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach (koszt inwestycji – ok. 8,5 mln zł), przebudowa i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach (koszt inwestycji – ok. 2,5 mln zł), przebudowa ul. Klonowej w Śmiłowie i ul. Kwiatowej w Dziembowie (koszt zadania – ok. 400 tys. zł), termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Śmiłowie oraz Przedszkola Publicznego w Kaczorach (koszt inwestycji - ponad 2 mln zł), budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych Kaczory – Śmiłowo, Morzewo – Kaczory (koszt zadania – ok. 2,5 mln zł). Nawiązując do ostatniej wymienionej inwestycji, Pan Brunon Wolski – Wójt Gminy Kaczory podkreślił, że warunki atmosferyczne nie sprzyjają jej realizacji i istnieje ryzyko niewykonania jej w terminie. W związku z powyższym do Urzędu Marszałkowskiego wysłane zostało pismo o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji. W związku z otrzymanymi informacjami z innych gmin o opóźnieniach w płatnościach na realizację inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej istnieje ryzyko, że gmina Kaczory może nie otrzymać funduszy w terminie. Jeśli taka sytuacja nastąpi, będzie konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na realizację trwających inwestycji. Ww. działanie pozwoli zachować gminie płynność finansową.

25 października 2017 r. dokonano odbioru technicznego placów zabaw wybudowanych i przebudowanych w sześciu miejscowościach gminy Kaczory. Pan Brunon Wolski podkreślił, że inwestycji nie można było zrealizować we wszystkich miejscowościach ze względu na limit dofinansowania. Zapowiedział, że w kolejnych latach podobne obiekty będą powstawały stopniowo w pozostałych sołectwach.

Kontynuując temat, Wójt Gminy Kaczory poinformował o trwających przygotowaniach do budowy ścieżki rowerowej Kaczory – Piła i o podpisaniu porozumienia z Prezydentem Piły na wspólną realizację tego zadania. Do 10 listopada 2017 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację tej inwestycji. Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim wszczęta zostanie procedura przetargowa.

Pan B. Wolski podkreślił bardzo duży wkład gminy w inwestycjach przy drogach powiatowych. Przykładami w bieżącym roku są: realizowane ścieżki rowerowe na odcinkach Kaczory – Śmiłowo, Morzewo – Kaczory, dokończenie budowy chodnika w Byszewicach i budowa chodnika w Śmiłowie. Do tej grupy zalicza się także planowana w 2018 r. budowa ścieżki Kaczory – Piła.

W związku z kilkakrotnym przekładaniem terminu wydania decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu odłożona w czasie została budowa drogi między Dziembowem a Kaczorami. Wójt Gminy Kaczory wyraził nadzieję, że do końca roku 2017 r. uda się uzyskać pozwolenie na budowę ww. drogi i w przyszłym roku będzie możliwość wpisania tego zadania do budżetu.

Na ukończeniu są prace remontowe w Wiejskim Domu Kultury w Równopolu. Jest to ostatni tego typu obiekt modernizowany na terenie gminy Kaczory w ostatnich latach. Wójt Gminy Kaczory podkreślił duże zaangażowanie sołtysów przy realizacji tych inwestycji.

W dalszej części wypowiedzi pan Brunon Wolski – Wójt Gminy Kaczory poinformował o możliwości złożenia wniosku przez rolników w sprawie umorzenia części podatku rolnego z IV raty z 2017 r., w związku z poniesioną szkodą z tytułu zalania łąk przez rzekę Noteć (ww. informacja zostanie rozpowszechniona przez sołtysów poszczególnych wsi). Podziękował także sołtysowi, radzie sołeckiej i mieszkańcom Dziembowa za zaangażowanie przy organizacji tegorocznych dożynek gminnych.

W swojej wypowiedzi ustosunkował się do zapytania radnego Radosława Górki dotyczącego wydzierżawienia nowo wybudowanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach. W odpowiedzi Pan Brunon Wolski poinformował, że ww. obiekt został wydzierżawiony instytucji kultury w gminie Kaczory. Było to działanie czysto techniczne, do którego wójt gminy posiada uprawnienia.

Kończąc wypowiedź, nawiązał do wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kaczory. Serdecznie podziękował pani Małgorzacie Śliwińskiej za udział w kampanii wyborczej, wyrażając jednocześnie nadzieję na dalszą wspólną współpracę na rzecz gminy Kaczory. Nowo wybranej radnej pani Emilii Załachowskiej pogratulował wygranej w ww. wyborach.


ad. pkt 6 i 7/


Pan Ryszard Grzelak Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo dla części terenu Zakładu Rolniczo-Przemysłowego.


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów (10 głosów - "za", 0 głosów - "przeciw", 4 głosy – „wstrzymujące") podjęła uchwałę Nr XXIII/184/2017 w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo dla części terenu Zakładu Rolniczo-Przemysłowego (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).


Pan S. Kowal - Przewodniczący Rady Gminy - poinformował, że na posiedzeniach komisji, radni zaproponowali 30% stawkę służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów objętych planem i poddał w/w stawkę pod głosowanie.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła w/w stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów objętych planem – w wysokości 30%.


Pytania i uwagi:


Radny R. Górka – Pytał czy ww. plan uchwalany jest w celu regulacji stanu obecnego czy rozbudowy i przebudowy istniejącego zakładu? Apelował by przy bardziej strategicznych inwestycjach (planach) organizować konsultacje społeczne w miejscowościach, które dotyczą uchwalanych planów.

Pan Piotr Szczepański – projektant planu - Poinformował, że ww. plan reguluje stan obecny, ale jednocześnie nie wyklucza rozbudowy. Regulacja nie dotyczy tylko gabarytów, czy istniejących budynków, ale dotyczy wszystkich elementów, które są szczegółowo wymieniane w uchwale tj. gospodarki wodno-ściekowej, dostępu do komunikacji, ochrony środowiska itp. Pan P. Szczepański dodał, że możliwość rozbudowy zakładu została przesądzona na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory, które podjęte zostało przez Radę Gminy Kaczory w 2015 r.

Radny M. Radke – Stwierdził, że dokumenty przygotowywane do podjęcia uchwał powinny zawierać więcej szczegółów od tych przesyłanych obecnie. Na przykład mało dokładne mapy dotyczące planów utrudniają ustalenie lokalizacji terenu.

Radny Kazimierz Załachowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo dla części terenu Zakładu Rolniczo-Przemysłowego.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów (10 głosów - "za", 0 głosów - "przeciw", 4 głosy – „wstrzymujące") podjęła uchwałę Nr XXIII/185/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo dla części terenu Zakładu Rolniczo-Przemysłowego (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).


ad. pkt 8 i 9/

Pan P. Szczepański poinformował, że prace przedmiotowe nad przygotowaniem planu zostały zainicjowane uchwałą z czerwca 2016 r. Plan przeszedł pełną procedurę. Uzyskał niezbędne pozytywne opinie i uzgodnienia. Został wyłożony do publicznego wglądu. Dyskusja publiczna do planu odbyła się w wyznaczonym terminie. Uwag nie zgłoszono. Przesłanką do wywołania planu był wniosek właściciela terenu, który na planie został zaznaczony jako 2 U i 1 U. Ww. wniosek dotyczył dostosowania stanu obecnego do stanu rzeczywistego. W planie wprowadzono funkcję usługową. Projektant planu podkreślił, że obecne zapisy uchwały w całkowity sposób zabezpieczają interesy inwestora sieci energetycznej w zakresie dostępu do stacji transformatorowej, co oznacza możliwość wydzielenia działki w celu dostępu do ww. infrastruktury.

Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Pan S. Kowal - Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – fragment ul. Jasnej.


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów (14 głosów - "za", 0 głosów - "przeciw", 1 głos – „wstrzymujący") podjęła uchwałę Nr XXIII/186/2017 w sprawie nienaruszenia ustaleń Studium w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – fragment ul. Jasnej (uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).


Pan S. Kowal - Przewodniczący Rady Gminy - poinformował, że na posiedzeniach komisji, radni zaproponowali 30% stawkę służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów objętych planem i poddał w/w stawkę pod głosowanie.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła w/w stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla wszystkich terenów objętych planem – w wysokości 30%.


Radny Kazimierz Załachowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – fragment ul. Jasnej.


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów (14 głosów - "za", 0 głosów - "przeciw", 1 głos – „wstrzymujący") podjęła uchwałę Nr XXIII/187/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – fragment ul. Jasnej (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).


ad. pkt 10 i 11/


Pan S. Kowal - Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekty uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory oraz


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/188/2017 i Nr XXIII/189/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory (uchwały wraz z załącznikami stanowią załączniki nr 12 i 13 do niniejszego protokołu).


ad. pkt 12/


Przed przystąpieniem do odczytania projektów uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie na odcinku położony m w gminie Kaczory Pan S. Kowal - Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu przedstawicielowi firmy EL-TEL Szymonowi Wierzchowskiemu.


Pan Szymon Wierzchowski – przedstawiciel firmy ELTEL poinformował, że linia 110 kV Miasteczko Krajeńskie – Piła – Krzewina – Wałcz będzie przechodzić przez dwie gminy. Będzie to linia kablowo-napowietrzna o łącznej długości 11 km. Z obydwóch punktów zasilania będzie wyjście kablem, następnie planowane jest usadowienie linii jednotorowej na słupach kratowych. Na terenie gminy Kaczory będzie znajdować się odcinek o długości 7,6 km, przechodzący przez miejscowości: Krzewina, Morzewo, Rzadkowo, Prawomyśl. Celem budowy tej linii jest zapewnienie dwustronnego zasilania każdej miejscowości, wchodzącej w skład gminy Miasteczko Krajeńskie.


Pytania i uwagi:


Radny J. Kieruj – Ile wynosi pas technologiczny linii 110 kV na terenie gminy Kaczory?


Odp. Pan Sz. Wierzchowski – przedstawiciel firmy ELTEL – Dwadzieścia metrów, po 10 z każdej strony.


Radny R. Górka – Pytał czy są spodziewane problemy w przypadku linii 400 kV ?


Odp. Pan Sz. Wierzchowski –- Odbyło się już spotkanie z mieszkańcami Miasteczka Krajeńskiego. Nie zgłoszono żadnych problemów. Na terenie gminy Kaczory na odcinku ok. 4 km linia będzie przebiegać obok pasa technologicznego linii 400 kV, następnie będzie odchodziła w kierunku Miasteczka Krajeńskiego. Taką lokalizację wskazał RDOŚ w Poznaniu.


Pan Zenon Kin – Sołtys Wsi Morzewo – Mieszkańcy Morzewa, którzy są właścicielami gruntów, nic nie wiedzą o planowanej budowie linii 110kV. Tak więc, nie wiadomo czy nie będzie konfliktu społecznego.


Odp. Pan Sz. Wierzchowski – Cała procedura (dyskusja publiczna i uwagi do planu) przewidziana jest na etapie uchwalania planu.


Radny R. Górka – Czy firma ELTEL podpisała umowy z właścicielami gruntów?


Odp. Pan Sz. Wierzchowski – Jeszcze nie, ponieważ to nie jest ten etap. Rozmowy będą prowadzone indywidualnie z właścicielami gruntów.


Radny R. Górka – Istnieje stosowna uchwała, zgodnie z którą musicie dojść do kompromisu z właścicielami gruntów albo sprawa skończy się w sądzie.


Odp. Pan Szymon Wierzchowski – W Polsce są sprawy sądowe i administracyjne. Budowa linii 110 kV to sprawa administracyjna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczący ww. linii to unormowanie administracyjne. Dopiero po uchwaleniu planu i studium będzie możliwa budowa linii 110 kV.


Pan R. Grzelak Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie na odcinku położonym w gminie Kaczory.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/190/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie na odcinku położonym w gminie Kaczory (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).


Przewodniczący Rady Gminy S. Kowal ogłosił 10 minutową przerwę. Po przerwie wznowił obrady.


ad. pkt 13/


Radny Kazimierz Załachowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – Żabostowo.


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/191/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – Żabostowo (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).


ad. pkt 14/


Radny R. Grzelak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Gajowej i Dziembowskiej.

Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/192/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Gajowej i Dziembowskiej (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).


ad. pkt 15/


Radny Kazimierz Załachowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Kościelnej, Dworcowej i Mlecznej.


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/193/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – rejon ulicy Kościelnej, Dworcowej i Mlecznej (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).


ad. pkt 16/


Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kaczory, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r. (informacje wraz z załącznikami stanowią załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

Pani A. Grabarska Skarbnik Gminy odniosła się także do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie w/w wykonania. Powiedziała, że jest ona pozytywna i dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.


Pytania i uwagi:


Radny R. Górka – Cieszył się z realizacji inwestycji na terenie naszej gminy (tj. nowy Gminny Ośrodek Kultury, oczyszczalnia ścieków, termomodernizacja budynków przedszkoli, ścieżki rowerowe), lecz martwił fakt, że na pierwsze dwa zadania nie było żadnego dofinansowania ze środków unijnych. Radny chciałby poznać bardziej szczegółowe przyczyny tej sytuacji.

Radny S. Kowal – Poinformował, że na budowę oczyszczalni jest dofinansowanie. Stanowi je możliwość umorzenia pożyczki w wysokości 40% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, po spłaceniu sześćdziesięciu jej procent.


Pani A. Grabarska - Skarbnik Gminy – Podkreśliła, że Gmina Kaczory zawsze gdy są tylko możliwości uzyskania dofinansowania z nich korzysta. W kwestii przebudowy GOK wyjaśniła, że w przypadku tej inwestycji nie było żadnych naborów. Był także składny wniosek do Ministerstwa Kultury lecz nie otrzymano dofinansowania. Na oczyszczalnię ścieków też był składany wniosek, zabrakło nam niewiele punktów, gdyż najbardziej punktowane były wnioski na rozbudowę oczyszczalni wraz z kanalizacją. My niestety nie spełnialiśmy takiego wymogu a potrzeba budowy była. Pożyczka z WFOŚ jest pomocą i to nie niebagatelną, stanowiącą kwotę 2 mln 700 tys. zł. Rzeczywiście będzie ona odsunięta w czasie ale będzie. Do tej pory mieliśmy umarzane tego typu pożyczki niejednokrotnie i nigdy nie było z nimi problemu..


ad. pkt 17/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2017-2026.


Pan R. Grzelak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały Nr XXIII/194/2017 Rady Gminy Kaczory w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2017-2026.


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/194/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2017-2026 (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).


ad. pkt 18/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.


Pani A. Grabarska - Skarbnik Gminy odczytała projekt uchwały Nr XXIII/195/2017 Rady Gminy Kaczory w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/195/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).


ad. pkt 19/


Radny Kazimierz Załachowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków funkcjonowania.


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/196/2017 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków funkcjonowania (uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).


ad. pkt 20/


Pan R. Grzelak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały Nr XXIII/197/2017 Rady Gminy Kaczory w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2020.


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/197/2017 w sprawie Wieloletniego programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2020 (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).


ad. pkt 21/


Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości Przewodniczący Rady Pan S. Kowal poprosił o przegłosowanie stawek podatków, które były proponowane w różnej wysokości przez radnych, a mianowicie:


 1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej

(dotyczy § 1 pkt 2 a);


Propozycja pierwsza to 0,77 zł (trzy Komisje), propozycja druga to 0,75 zł (KRiOŚ)


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Za przyjęciem stawki 0,77 zł w głosowaniu jawnym opowiedziało się 10 radnych, za stawką 0,75 zł 5 radnych.


b) od budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej (dotyczy § 1 pkt 2 e);


Propozycja pierwsza to 6,00 zł (trzy Komisje), propozycja druga to 5,80 zł (KRiOŚ).


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Za przyjęciem stawki 6,00 zł w głosowaniu jawnym opowiedziało się 10 radnych, za stawką 5,80 zł 5 radnych.


 1. od gruntów związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni (dotyczy § 1 pkt 1 a);


Propozycja pierwsza to 0,91 zł (trzy Komisje), propozycja druga to 0,90 zł (KRiOŚ)


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Za przyjęciem stawki 0,91 zł w głosowaniu jawnym opowiedziało się 10 radnych, za stawką 0,90 zł 5 radnych.


Radny Kazimierz Załachowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały Nr XXIII/198/2016 Rady Gminy Kaczory w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów (10 głosów - "za", 5 głosów - "przeciw", 0 głosów – „wstrzymujących") podjęła uchwałę Nr XXIII/198/2017 w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości (uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu).


Przed przystąpieniem do podjęcia kolejnej uchwały Przewodniczący Rady Pan S. Kowal udzielił głosu Wójtowi B. Wolskiemu. Pan B. Wolski wyjaśnił, że zaszło nieporozumienie w sprawie stawki podatku od budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej (dotyczy § 1 pkt 2 e w/w uchwały). Zamiarem Wójta i Rady nie było podwyższanie stawek podatku od garaży czy budynków gospodarczych do 6 złoty, lecz pozostawienie ich na poziomie ubiegłorocznym. W związku z powyższym poprosił o ponowne przegłosowanie w/w stawki.


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Za przyjęciem stawki 5,80 zł od budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej (dotyczy § 1 pkt 2 e) w głosowaniu jawnym opowiedzieli się wszyscy radni jednogłośnie.


Radny Kazimierz Załachowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy ponownie odczytał projekt uchwały Nr XXIII/198/2016 Rady Gminy Kaczory w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości (po uwzględnieniu korekty dot. budynków).


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów (10 głosów - "za", 5 głosów - "przeciw", 0 głosów – „wstrzymujących") podjęła uchwałę Nr XXIII/198/2017 w sprawie rocznych stawek podatku od nieruchomości (uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu).


ad. pkt 22/


Pan R. Grzelak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały Nr XXIII/199/2017 Rady Gminy Kaczory w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


Pytania i uwagi:


Radny R. Górka – Ubolewa, że przy tak nowoczesnym obiekcie fundowana jest podwyżka w wysokości dwudziestu procent. Według radnego Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach powinien bardziej redukować koszty.


Pan Andrzej Kozera Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w KaczorachWyjaśnił, że w ZUWiK jest planowane niewielkie zwiększenie zatrudnienia lecz jest to normalne i konieczne przy tak małym stanie osobowym (7,5 etatu). Opłaty za wodę i ścieki w uznaniu Pana Dyrektora nie są aż tak drastycznie wysokie jeśli porównamy je z cenami z gmin ościennych. W/w odczytał stawki w gminach Wysoka, Budzyń, Wyrzysk, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Łobżenica i podkreślił, że są to ceny przed podwyżkami.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym większością głosów (10 głosów - "za", 5 głosów - "przeciw", 0 głosów – „wstrzymujących") podjęła uchwałę Nr XXIII/199/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu).


ad. pkt 23/


Radny Kazimierz Załachowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kaczorach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kaczorach.


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/200/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kaczorach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kaczorach (uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu).


ad. pkt 24/


Pan R. Grzelak - Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały Nr XXIII/201/2017 Rady Gminy Kaczory w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Śmiłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Śmiłowie.


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/201/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Śmiłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Śmiłowie (uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu).ad. pkt 25/


Radny Kazimierz Załachowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dziembowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dziembowie.


Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.


Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/200/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dziembowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dziembowie

(uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu).


ad. pkt 26/


Informację nt. dokonanej analizy oświadczeń majątkowych przedstawili Pani Sekretarz Gminy Gizela Durecka z upoważnienia Wójta Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy Kaczory (informacje stanowią załączniki nr 28-29 do niniejszego protokołu).


Przewodniczący Rady Gminy S. Kowal ogłosił 10 minutową przerwę. Po przerwie wznowił obrady.


ad. pkt 27/


Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny (w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów) przedstawili dyrektorzy szkół podstawowych oraz gimnazjum:

 1. Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Kaczorach Pani Grażyna Miler (informacja stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu),

 2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczorach Pani Wiesława Kończak (informacja stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu),

 3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziembowie Pani Elżbieta Kozak (informacja stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu),

 4. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowie Pani Dorota Kończak (informacja stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu).


Pytania i uwagi:


Radny R. Górka – Cieszy się, że udało się w szkole podstawowej w Śmiłowie i Dziembowie zagospodarować siódme klasy, które powstały po reformie. Pytał czy w przyszłości nie będzie problemu z salami lekcyjnymi.


Odp. Panie Dyrektorki - D. Kończak i E. Kozak odpowiedziały, że nie będzie takiego problemu.


Radny K. Załachowski – Podziękował za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia na arenie powiatowej, wojewódzkiej. Stwierdził, że słuchając w/w informacji jest pewny że dzieci z naszej gminy są w dobrych rękach.ad. pkt 28/ Zapytania i wolne wnioski.


Radny R. Górka pytał:

dlaczego w ramach termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej nie uwzględniono wymiany pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Śmiłowie;

- czy zostanie ocieplona piwnica Przedszkola Publicznego w Śmiłowie od wschodniej strony;

- które wnioski (dotyczące jeziora Bobrowego) zgłoszone na posiedzeniu KRiOŚ w miesiącu czerwcu zostały zrealizowane?


Radny K. Załachowski – Podziękował strażakom z terenu naszej gminy za działania ratownicze podejmowane w ostatnim okresie.

ad. pkt. 29/ Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.


Pan Brunon Wolski – Wójt Gminy Kaczory nawiązując do przedstawionych sprawozdań, podziękował dyrektorom placówek oświatowych za dobrą współpracę i organizację pracy w dobie reformy oświatowej, czego wynikiem jest zwiększenie zatrudnienia w szkołach i wydłużenie czasu pracy w przedszkolach. Podkreślił, że wszystkie szkoły były przygotowane na przyjęcie klas siódmych, dzięki czemu reforma oświatowa została przeprowadzona na terenie gminy Kaczory bezproblemowo. W każdej placówce oświatowej stworzone są bardzo dobre warunki pracy, co przekłada się na osiągane wyniki w poszczególnych szkołach. Podziękowania za dobrą współpracę przy przeprowadzaniu reformy oświatowej skierował także do Pani Zdzisławy Kępczyńskiej – Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Kaczorach.

Pan Brunon Wolski – Wójt Gminy Kaczory ustosunkował się do zapytań radnego R. Górki dotyczących termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Śmiłowie. Wójt Gminy Kaczory w odpowiedzi poinformował, że ww. inwestycja jest realizowana kompleksowo i przebiega prawidłowo. Nad jej realizacją czuwa inspektor nadzoru budowlanego. Wójt Gminy Kaczory pilnuje inwestycji i wizytuje placówki na tyle, na ile jest potrzeba. Zwrócił radnemu R. Górce uwagę, że nie posiada takich uprawnień, by organizować czas pracy wójta gminy i traktować pracowników Urzędu Gminy jak swoich podwładnych.


ad. pkt. 30/ Zakończenie.


Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory zakończył o godz. 1711 XXIII sesję Rady Gminy Kaczory.