Informacja

o realizacji planu kontroli zarządczej w 2016 r.

 

Informację z realizacji planu kontroli zarządczej sporządzono na podstawie Zarządzenia Nr 243/2010 Wójta Gminy Kaczory z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Kaczory i jednostkach organizacyjnych Gminy Kaczory oraz zasad jej koordynacji.


Opracowany na podstawie § 14 ww. zarządzenia plan kontroli zarządczej na 2016 r. zawierał dwa rodzaje kontroli: wewnętrzne i finansowe.

Kontrola zarządcza swym zakresem obejmowała następujące zagadnienia:

  • Przydomowe oczyszczalnie ścieków – realizacja wniosków, dofinansowanie,

  • Prowadzenie metryki spraw – decyzje administracyjne z zakresu gospodarki nieruchomościami,

  • Terminowość załatwiania spraw – decyzje administracyjne z zakresu ewidencji ludności,

  • Gospodarowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy – umowy najmu, ewidencja kosztów.

Kontrolą finansową objęto gminną jednostkę organizacyjną, w której przedmiotem kontroli były zagadnienia w zakresie realizacji wydatków do założonego planu finansowego.

Kontrole wewnętrzne w Urzędzie Gminy Kaczory przeprowadzone zostały przez Panią Gizelę Durecką – Sekretarza Gminy.

Kontrolę przeprowadzono na stanowisku do spraw:

  • rolnych i ochrony środowiska,

  • gospodarki nieruchomościami,

  • ewidencji ludności i dowodów osobistych.,

  • gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dróg.

Kontrola finansowa została przeprowadzona w Publicznym Przedszkolu w

Dziembówku przez Panią Joannę Mizerkiewicz – Dreze – inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Kaczory.


Z przeprowadzonych kontroli zostały sporządzone protokoły kontroli

(23-27.06.2016 r.; 06.07.2016 r.; 15.09.2016 r.; 21.10.2016 r. i 25.11.2016 r. ).

Wydane w trakcie kontroli zalecenia zostały zawarte w protokołach kontroli. Protokoły kontroli zostały podpisane przez osobę kontrolowaną i kontrolującego.


Protokoły z kontroli zostały sporządzone i przekazane osobom kontrolowanym celem realizacji zawartych w nich zaleceń.

Kaczory, 15 luty 2017 r.

Sporządził        

Sekretarz
/-/ Gizela Durecka

                                                                                                         Zatwierdził

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski