Zarządzenie Nr 10/2015

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kaczory

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Urzędowi Gminy Kaczory Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc:

Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Kaczory z dnia 29 października 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kaczory oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kaczory w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kaczory Nr 24/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r.; Nr 44/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.; Nr 29/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.; Nr 2/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski