Ludność Gminy Kaczory (stan na dzień 23.02.2016r.)

7 790

w tym:

- mężczyzn

3 842 

- kobiet

3 948

 

 

 

Ludność w miejscowościach gminy Kaczory:

 

- Brodna

142

- Dziembowo

676

- Dziembówko

619

- Jeziorki

239

- Kaczory

2 905

- Krzewina

219

- Morzewo

606

- Prawomyśl

120

- Byszewice

56

- Rzadkowo

475

- Równopole

302

- Śmiłowo

968

- Zelgniewo

463

 

Powierzchnia ogółem gmina  (stan na dzień 23.02.2016r.)

15 044 ha

Użytki rolne

7 064 ha

w tym:

- grunty orne

4 787 ha

- sady

121 ha

- łąki

1 660 ha

- pastwiska

286 ha

- grunty rolne zabudowane

162 ha

- grunty pod stawami

7 ha

- grunty pod rowami

41 ha

Grunty leśne oraz zadrzewienia i zakrzewienia

w tym:

6 847 ha

- lasy

6 784 ha

- grunty zadrzewione i zakrzewione

63 ha

Pozostałe (wody,drogi,nieużytki)

1 133 ha

 

Przedsiębiorstwa ilość  (stan na dzień 23.02.2016r.)

404