P R O T O K Ó Ł Nr 5/2007

piątej sesji Rady Gminy Kaczory

odbytej w dniu 30 marca 2007 r.

W obradach uczestniczyli:


 1. Radni Rady Gminy – wg listy obecności.

 2. Wójt Gminy – mgr Brunon Wolski.

 3. Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Grabarska.

 4. Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.

 5. Sołtysi – wg listy obecności.

 6. Zaproszeni goście – wg listy obecności.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.

Obrady piątej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęto o godz. 12oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.

Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 15 radnych tj. 100 %. Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 4/2007 z czwartej sesji z dnia 9 lutego 2007 r. jest wyłożony do wglądu w trakcie obrad. Jeżeli do końca sesji nie będą zgłoszone uwagi do treści protokołu to uważać się będzie, że protokół został przez Radę Gminy przyjęty.

Do końca obrad radni nie wnieśli zastrzeżeń i uwag do treści protokołu. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uznano, że protokół został przez Radę Gminy przyjęty bez poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek V sesji:

 1. Sprawy porządkowe.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:

  -
  przewodniczących Komisji,
  -
  Wójta Gminy.

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2006 r.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.:

  -
  przedstawienie opinii RIO na temat „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2006 rok,
  - przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 rok,
  -
  przedstawienie opinii RIO na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaczory w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 rok,
  -
  dyskusja na temat „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2006 rok”,
  -
  podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 roku.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia sekretarza gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Kaczory.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

 6. Zapytania i wolne wnioski.

 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 8. Zakończenie.

Rada Gminy nie wniosła zmian do przedstawionego porządku V sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono.

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.

Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie informacji nt. działalności w minionym okresie.

Informacje przedstawili:

Wienke Aleksandra – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska powiedziała między innymi:

 • Komisja odbyła jedno wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną. Omówiono szczegółowo materiały sesyjne oraz działalność spółek wodnych na terenie gminy Kaczory. Zaproszono prezesów spółek Pana Mirosława Rajka oraz Pana Marka Betę.

 • Na terenie naszej gminy funkcjonują dwie spółki wodne – Rzadkowo oraz Zelgniewo zrzeszone w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Chodzieży. Spółka Rzadkowo obejmuje obszar 341 ha gruntów ornych i 1200 ha użytków zielonych. Obejmuje także 568 km rowów szczegółowych. Składka z gruntów ornych wynosi 26 zł i od użytków zielonych 8 zł. Spółka w 2006 roku wykonała następujące roboty: odmulanie i konserwacja rowów na odcinku 560 m rowu podstawowego. Spółka Zelgniewo obejmuje zaś obszar 200 ha gruntów ornych i jest najmniejszą spółką zrzeszoną w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Chodzieży. Składka z gruntów ornych wynosi 13 zł za 1 ha. Spółka wykonała w 2006 roku 200 m odmulania i konserwacji rowów. Zarówno jedna, jak i druga spółka boryka się z problemami finansowymi. Budżet w spółkach jest bardzo niski, gdyż rolnicy nie opłacają należnych im składek. Ściągalność składek nie wynosi nawet 50 % wymaganego poziomu. Rolnicy nie płacą składek, ponieważ uważają, że spółki nic nie robią na ich terenie. Spółka zaś nic nie robi gdyż nie ma pieniędzy. Pieniądze wpływające do budżetu w kwietniu każdego roku wystarczają na wykonanie bieżących remontów. Jest propozycja, aby dwie spółki działające na terenie naszej gminy odłączyły się od Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Chodzieży i przyłączyły się do Powiatu Pilskiego. Toczą się w tej sprawie rozmowy jednak nie podjęto jeszcze żadnych decyzji. Dopóki świadomość rolników nt. płacenia składek się nie zmieni spółki nadal borykać się będą z problemami.

 • Na posiedzeniu komisji omówiono szczegółowo sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok i zapoznano się z opinią RIO na temat budżetu. Członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag ani zastrzeżeń do omawianego budżetu. Jest to równoznaczne z udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory przez wszystkich członków.

 • Na posiedzeniu komisji Pani A. Grabarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zmiany w budżecie na 2007 r. Dotyczyły one m.in. zwiększenia budżetu o 483 tys zł. - w związku ze zmianą subwencji oświatowej w kwocie 169 tys. zł (podwyżki dla nauczycieli) oraz zmianą dotacji dla pomocy społecznej (78 tys zł) czy też zwiększeniem kwoty podatku od nieruchomości o 150 tys zł. Członkowie komisji są za proponowanymi zmianami.

 • Komenda Powiatowa Policji w Pile zwróciła się z prośbą o sfinansowanie zakupu radaru pistoletowego dla Posterunku Policji w Kaczorach. W piśmie skierowanym do tut. Urzędu Gminy zaproponowano radar w dwóch kwotach tj. 7.930 zł oraz 8.418 zł. Członkowie komisji są za zakupem w/w radaru w celu zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy. Jeśli zaś chodzi o koszt zakupu członkowie proponują, aby Posterunek Policji sam zdecydował się na jeden z dwóch oferowanych kwot.

 • Członkowie komisji są także za projektem uchwały w sprawie zwiększenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Analizując projekt widać, że w przypadkach niektórych pracowników zwiększa się wartość jednego punktu o 1 zł, w innych o 0,50 zł.

 • Członkowie komisji są także za projektem uchwały w sprawie zwiększenia wysokości zwrotu wydatków poniesionych na zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków do 3.500 zł, ale nie więcej niż 50 % kosztów zainstalowania kompletnej oczyszczalni.

 • Członkowie komisji są także za udzieleniem pomocy finansowej Gminie Piła. Chodzi o przekazanie kwoty 2.762 zł za pobyt mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień.

 • Uczestniczyłam w spotkaniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Starostwie Powiatowym w Pile. Zostały podczas tego spotkania szczegółowo omówione informacje nt. wniosków o płatności obszarowe na 2007 r., informacje nt. planu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 oraz informacje powiatowego lekarza weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie naszego powiatu. Wszystkie uzyskane informacje na w/w tematy zostały przedstawione rolnikom na szkoleniu zorganizowanym w dniu 9 marca 2007 roku. Największym zadaniem powiatowego lekarza weterynarii jest szczególny nadzór nad zakładami utylizacyjnymi Pana H. Stokłosy (zakłady działają obecnie bez zastrzeżeń).

Wnioski:

 • Czy już podjęto działania w sprawie osób, które do końca 2006 roku zadeklarowały się podłączyć do kanalizacji? – Pan Jan Schur (Na posiedzeniu komisji odpowiedzi udzielił Pan K. Pluciak. Powiedział m.in., że w sprawie w/w osób są przygotowywane decyzje).

 • Przy drodze od skrzyżowania do Dziembowa usunąć ziemię z pobocza (umożliwić spływ wody) – Pan Jan Kieruj.

Pan Kazimierz Załachowski przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu powiedział m.in.:

 • Na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu omówione zostały sprawy związane z porządkiem obrad dzisiejszej sesji.

 • Na początek sprawozdanie w wykonania budżetu gminy za 2006 rok oraz opinie RIO w Poznaniu przedstawiła Pani Skarbnik Gminy A. Grabarska, która również odpowiedziała na pytania radnych dotyczące wykonania budżetu. Wykonanie jest na bardzo wysokim poziomie tj. 98%, a zadłużenie spadło w 2006 roku do 32%. Wątpliwości budziło jedynie niskie wykonanie dochodów dotyczących podatku rolnego – 77% - Pani J. Stachowiak.

 • W sprawie projektu uchwały dotyczącej absolutorium – po dyskusji komisje wnioskują o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory Panu Brunonowi Wolskiemu.

 • Zmian dotyczących uchwały budżetowej na rok bieżący było bardzo dużo. Dotyczyły one m.in. – subwencji oświatowej, świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej, zasiłków rodzinnych, zadań zleconych i własnych, czynności cywilnoprawnych. Po omówieniu i dyskusji zostały przez komisje zaopiniowane pozytywnie. Z zadowoleniem radni przyjęli informację o zakupie radaru dla policji z nadzieją, że policja bardziej skutecznie będzie walczyć z piratami drogowymi niż z bezpańskimi psami.

 • Pan K. Pluciak przedstawił zmiany dotyczące obowiązującej uchwały nt. częściowego zwrotu kosztów wydatków poniesionych na zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Projekt uchwały przewiduje wzrost w/w kwoty z 2.500 zł do 3.500 zł. Opinia radnych w w/w sprawie była pozytywna. W tym miejscu pytań dotyczących ochrony środowiska ze strony radnych było dużo. Na wiele z nich Pan K. Pluciak udzielił odpowiedzi. Pytania dotyczyły m.in.: badania wody w jeziorach Kopcze i Jachna, zbiórki zużytych baterii, wywozu sprzętu AGD i mebli, nieprzygotowanego kąpieliska nad jeziorem Jachna (brak koszy, sanitariów itp.).

 • W sprawie pkt 7 i 8 porządku sesji Pani Gizela Durecka – Sekretarz Gminy omówiła szczegółowo projekty uchwał. Radni nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.

Wnioski:

Pan Zbigniew Zdanowicz:

 1. zrobić dodatkową tablicę ogłoszeń przy blokach w Zelgniewie,

 2. na przystanku na żądanie przed Zelgniewem zrobić tablicę z napisem Zelgniewo i numerami domów (wybudowania),

 3. uruchomić kąpielisko nad Jeziorem Wapienne w Zelgniewie,

 4. czy Nadleśnictwo w Kaczorach udostępni dojazd do Jeziora Wapiennego w celach rekreacyjnych oraz drogę z Zelgniewa do Skórki wzdłuż Jeziora Wapiennego?

 5. wyrównać drogę z Zelgniewa do Wysokiej,

 6. doprowadzić prąd i wodę do boiska sportowego w Zelgniewie,

 7. zamontować dodatkową lampę oświetleniową w Zelgniewie : przy blokach i obok krzyża.

Pani Joanna Stachowiak:

 1. czy jest możliwość budowy drogi rowerowej wzdłuż drogi do Piły?

 2. naprawić nawierzchnię drogi wjazdowej na boisko LZS,

 3. naprawić nawierzchnię boiska szkolnego w Kaczorach oraz wykonać podwyższenia ogrodzenia w/w boiska,

 4. prośba o zorganizowanie posiedzenia sesji poświęconego przygotowaniu Gminy Kaczory do przyjęcia środków unijnych – ocena możliwości, potrzeb m.in. na oświatę, tj. budowę świetlic, kursy języków obcych dla nauczycieli,

 5. wykonać badania wody nad jeziorem Jachna oraz Kopcze w celu sprawdzenia czy są one zdatne do kąpieli.

Pani Hanna Okupniak, Edward Górka:

 1. jakie możemy podjąć działania, aby zorganizować sygnalizację świetlną na drodze krajowej K-10 przy szkole w Śmiłowie /światło czerwone i zielone na żądanie?

 2. zamontować dodatkową lampę oświetleniową przy ul. Górnej w Śmiłowie w kierunku posesji p. Koca, naprawić oświetlenia na osiedlu Słonecznym w Śmiłowie, wykonać nowe oświetlenia przy ul. Kaczorskiej i Łącznej w Śmiłowie.

Pani Hanna Okupniak:

 1. jakie możemy podjąć działania, aby zlikwidować odór wydobywający się z Zakładu Rolniczo – Przemysłowego „Farmutil HS” w Śmiłowie?

Pani Roma Gapińska:

 1. wyrównać drogi: z Morzewa do Rzadkowa, z Kaczor od ul. Dziembowskiej do Dziembowa i w drugą stronę do ul. Gajowej oraz na ul. Leśnej od przejazdu PKP do kempingów.

Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji i poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Kaczory.

Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział m.in.:

 -
W lutym bieżącego roku ogłoszono przetarg na budowę dróg i ulic w miejscowości Dziembówko.
 -
Trwa przygotowywanie dokumentacji dróg w południowych miejscowościach naszej gminy tj. Kaczory, Dziembowo, Morzewo, Krzewina, Prawomyśl, Rzadkowo. Mając przygotowaną dokumentację będziemy mogli w każdej chwili złożyć wnioski o środki unijne pomocowe, gdy tylko zostaną one uruchomione. Nikt niestety dokładnie nie wie, kiedy to nastąpi. Po przygotowaniu dokumentacji w miejscowościach położonych w części południowej rozpoczniemy przygotowywać dokumentację na część północną. Mamy także przygotowaną dokumentację na rozbudowę szkoły podstawowej oraz budowę sali gimnastycznej w Dziembowie.
 -
Gmina Kaczory potrafi pozyskiwać środki unijne. Byliśmy przecież w czołówce krajowej, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych – 43 miejsce.
 -
Zostały podpisane umowy na prowadzenie klubów sportowych. Prowadziłem rozmowy z prezesami klubów sportowych nt. niezbędnych inwestycji w ich placówkach. W budżecie gminy są przewidziane środki na remonty budynków komunalnych m.in. w Kaczorach (naprawa nawierzchni drogi wjazdowej na boisko LZS), w Dziembowie i po części w Śmiłowie.
 -
Zakończyły się także zebrania sprawozdawcze jednostek OSP naszej gminy. W/w jednostki działają bardzo dobrze. Osiągają doskonałe efekty na tle powiatu pilskiego. Wygrywają współzawodnictwa, jeśli chodzi np. o ład i porządek w remizie czy przygotowanie pojazdu.
 -
Działalność spółek wodnych szczegółowo omówiła Pani A. Wienke. Trzeba dokładnie przemyśleć, co dalej zrobić z działalnością spółek wodnych na naszym terenie. Z budżetu gminy Kaczory wspiera się ich działalność i nadal będzie się to robić.

Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji.

Absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory :

ad. pkt 4/ Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2006 r.

Pani Agnieszka Grabarska - Skarbnik Gminy z upoważnienia Wójta przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2006 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu).

 1. Pani Agnieszka Grabarska - Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr SO.-0954/2/14/Pi/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Kaczory sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2006 rok (uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu).

Pytania i uwagi: nie zgłoszono

ad. pkt 5/ Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.:

 1. Pan Ryszard Golla – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odczytał Opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 21 marca 2007 roku dotyczącą realizacji budżetu Gminy Kaczory za 2006 r. oraz Uchwałę (wniosek) Komisji Rewizyjnej z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za 2006 rok ( opinia i uchwała stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Pytania i uwagi: nie zgłoszono

 1. Pan Henryk Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę Nr SO-0955/2/14/Pi/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaczory o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2006 rok (uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu).

 1. Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal zarządził dyskusję nad „Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kaczory za 2006 r.”

W dyskusji głos zabrał:

Pan H. Kalka (przewodniczący Komisji Rewizyjnej) powiedział m.in.:

Dzisiejsze absolutorium jest już kolejnym absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory Pana Brunona Wolskiego za całokształt jego działalności. Co rok podsumowuje się osiągnięcia gminy głównie pod kątem inwestycji? W przypadku naszej gminy są one nie małe. Należy jednak podkreślić, iż aby inwestować trzeba mieć środki pieniężne, a aby je zdobyć trzeba bardzo dużo wysiłku, uporu i organizacji. Na początku byłem przeciwny tak ogromnie dużej liczbie inwestycji, przedsięwzięć na terenie naszej gminy. Jednak teraz jestem z nich dumny. Uważam, że ten kierunek był właściwy. Jesteśmy przecież w czołówce gmin w Polsce. Osiągnięcia naszej gminy dotyczą nie tylko sfery materialnej, ale także i niematerialnej (tj. polityki oświatowej), czego wyrazem są wyniki wyborów samorządowych.

W związku z wyczerpaniem listy mówców przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal zakończył dyskusje nad sprawozdaniem.

 1. Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2006 rok.

Rada Gminy Kaczory w głosowaniu jawnym udzieliła jednogłośnie (za udzieleniem absolutorium było 15 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było) absolutorium Wójtowi Gminy Kaczory za 2006 rok.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal odczytał uchwałę Nr V(30)2007 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kaczory za 2006 rok (uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu).

Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie.

ad. pkt 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007

Pani Agnieszka Grabarska – Skarbnik Gminy Kaczory zaprezentowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr V/31/2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r. (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 7/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy.

Pytania i uwagi : nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr V/32/2007 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy (uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 8/ Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia sekretarza gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Pan Ryszard Grzelak - wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie powiadomienia sekretarza gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr V/33/2007 w sprawie powiadomienia sekretarza gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Kaczory.

Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Kaczory.

Pytania i uwagi : nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr V/34/2007 w sprawie zmiany Regulaminu częściowego zwrotu wydatków poniesionych na zainstalowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Kaczory (uchwała wraz ze sprawozdaniem z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami na terenie gminy Kaczory stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła .

Pan Ryszard Grzelak - wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr V/35/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła (uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad. pkt 11/ Zapytania i wolne wnioski.

Pan Adam Karkut – sołtys wsi Dziembówko zgłosił konieczność poprawy nawierzchni końcówki drogi z Dziembowa do Kaliny (dziury).

Pan Andrzej Szymczak – sołtys wsi KaczoryCzy jest możliwość uzyskania częściowej ulgi podatkowej dla osób opłacających podatek w jednej racie na początku roku? Czy uzyskam na dzisiejszej sesji odpowiedzieć w sprawie pisma mieszkańców wsi Kaczory, które skierowałem do Wójta Gminy oraz Rady Gminy Kaczory w marcu 2007 roku?

Pan Jan Kieruj – sołtys wsi Dziembowo – Czy można postawić hydrant przy posesji Pana Jana Nowaka zam. Dziembowo 4? W przypadku braku prądu jego woda nie nadaje się do picia.

Odp. Pan Jerzy Skwirowski – Dyrektor ZUWiK w Kaczorach. Nie ma możliwości postawienia hydrantu w w/w miejscu, ponieważ jest to przyłącze o małym przekroju sieci.

ad. pkt 12/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory odpowiedział na wniosek Pani J. Stachowiak dotyczący zwołania sesji nt. przygotowania Gminy Kaczory do skorzystania ze środków unijnych. Powiedział m.in., że w tej kwestii Pan Wójt wypowiadał się wielokrotnie. W bieżącym roku na szczeblu rządowym zbyt późno podjęto sprawy związane ze środkami pomocowymi w stosunku do Komisji Europejskiej. W przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba nie widzę problemu, aby do porządku sesji dołączyć punkt poświęcony środkom unijnym.

Nawiązując do zapytania Pana A. Szymczaka w sprawie pisma mieszkańców wsi Kaczory powiedział, że inwestycje na terenie gminy są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Wójtowi Gminy:

Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział m.in .:

  • Podziękował radnym za jednogłośne absolutorium. Poinformował, że na absolutorium pracuje nie tylko wójt, ale także pracownicy poszczególnych jednostek, zakładów budżetowych, pracownicy urzędu, sołtysi oraz radni.

  • Gmina Kaczory osiągnęła w swojej działalności wysoki pułap rozwoju gospodarczego dzięki inwestycjom wykonanym w latach wcześniejszych w celu zwiększenia komfortu życia mieszkańców.

ad. wniosków zgłaszanych na posiedzeniach komisji

 1. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu oraz Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

  • Zakładanie lamp oświetleniowych wymaga złożenia wielu dokumentów i jest bardzo czasochłonne. Niekiedy cała procedura trwa nawet rok. Zatem trzeba dokładnie ustalić gdzie są potrzebne lampy oświetleniowe na terenie naszej gminy i uzgodnić to z pogotowiem energetycznym.

  • Sołtysi zgłaszają zakup dodatkowych tablic ogłoszeń. Pan H. Dębicki skonsultuje się z sołtysami i zamówi tablice ogłoszeń także do Zelgniewa. Ponadto do Zelgniewa zakupimy tablicę z oznaczeniem numerów domów ludzi mieszkających na tzw. wybudowaniach. Będzie ona wskazówką dla pogotowia ratunkowego.

  • Uruchomienie jeziora Wapiennego jest przewidziane w planach, lecz jest założeniem na lata późniejsze. W sprawie udostępnienia drogi do jeziora Wapiennego przez Nadleśnictwo uważam, że należy doprowadzić do spotkania z nadleśniczym w celu ustalenia, które drogi będą udostępnione do celów turystycznych na terenie gminy.

  • Doprowadzenie prądu i wody na boisko sportowe w Zelgniewie trzeba dokładnie przemyśleć (nie ma budynku są baraki). Czy będziemy branże sportową w Zelgniewie rozwijać, czy wykorzystamy inne budynki do rozgrywek sportowych? Obecnie podczas rozgrywek wystawiane są przenośne kabiny WC.

  • W sprawie wyrównania dróg gminnych informuję, że od poniedziałku rusza na nasze drogi równiarka.

  • Uważam, że byłaby możliwość budowy drogi rowerowej wzdłuż drogi z Kaczor do Piły. Należy jednak pamiętać, że jest to droga powiatowa, a powiat przystępuje obecnie do budowy dróg na trasie Osiek- Kaczory oraz planuje budowę dróg Piła – Zelgniewo – Wysoka - Łobżenica. Możemy wystąpić z postulatem budowy w/w drogi jednak myślę, że obecnie wcześniej wspomniane drogi są ważniejsze. Ponadto dla celów turystycznych mamy drogę przez Kalinę.

  • W sprawie podwyższenia ogrodzenia boiska szkolnego informuje, że w/w wniosek należy skierować do dyrektora szkoły.

  • Na temat boiska LZS w Kaczorach oraz przygotowania gminy do pozyskania środków unijnych mówiłem wcześniej.

  • Badania wody nad trzema jeziorami naszej gminy w okresie letnim są wykonywane na bieżąco. W przypadku zagrożenia zdrowia wystawiamy odpowiednie tabliczki. Wyniki badań są ogłaszane w lokalnej prasie.

  • Nie jestem pewien czy sygnalizacja świetlna na trasie K-10 przy szkole w Śmiłowie byłaby tak do końca bezpieczna. Z reguły wiem, że w miejscach najbardziej zabezpieczonych dochodzi do największej liczby wypadków. W w/w miejscu jest sygnalizacja pulsująca. Wniosek możemy zgłosić do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

  • Rozpatrzymy do realizacji także zamontowanie dodatkowej lampy przy posesji Pana Koca przy ul. Górnej w Śmiłowie.

  • W sprawie podjęcia działań mających zlikwidowanie odoru z zakładów Farmutil HS informuję, że działania takie są podejmowane przez cały czas. Jestem w stałym kontakcie z przedstawicielami firmy i z tego, co wiem czekają na nowe urządzenia mające problem rozwiązać.

 1. Komisja Rewizyjna oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • Na pytanie Pana J. Schura dotyczące podłączenia się mieszkańców wsi Morzewo do kanalizacji odpowiedział już Pan Kazimierz Pluciak na posiedzeniu komisji.

 • W sprawie wniosku Pana J. Kieruja informuję, że zgłosimy usunięcie ziemi z pobocza drogi do Dziembowa Zarządowi Dróg Powiatowych.

Odpowiadając na pytanie Pana A. Szymczaka informuję, że nie ma możliwości udzielenia ulgi podatnikom płacącym podatek w jednej racie na początku roku.

Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji i udzielenie odpowiedzi na zgłoszone wnioski na posiedzeniach Komisji.

ad. pkt 13/ Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory zakończył o godz. 1415 V sesję Rady Gminy Kaczory.


Protokółowała:                                                                                                    Przewodniczył:

Agnieszka Perlińska
(podinspektor ds. kadr i obsługi rady)

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)