P R O T O K Ó Ł Nr 4/2007

czwartej sesji Rady Gminy Kaczory

odbytej w dniu 9 lutego 2007 r.


W obradach uczestniczyli:

 1. Radni Rady Gminy – wg listy obecności.

 2. Wójt Gminy – mgr Brunon Wolski.

 3. Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Grabarska.

 4. Sołtysi – wg listy obecności.

 5. Zaproszeni goście – wg listy obecności.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.

Obrady czwartej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęto o godz. 12oo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.

Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 14 radnych tj. 93,3,%. Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 3/2006 z trzeciej sesji z dnia 28 grudnia 2006 r. jest wyłożony do wglądu w trakcie obrad. Jeżeli do końca sesji nie będą zgłoszone uwagi do treści protokołu to uważać się będzie, że protokół został przez Radę Gminy przyjęty.

Do końca obrad radni nie wnieśli zastrzeżeń i uwag do treści protokołu. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uznano, że protokół został przez Radę Gminy przyjęty bez poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek IV sesji:

 1. Sprawy porządkowe.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Informacje nt. działalności w minionym okresie:

  • przewodniczących Komisji,

  • Wójta Gminy.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy Kaczory.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zastępcy Kierownika USC.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu pracy

  • Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

  • Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu,

  • Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu,

  • Komisji Rewizyjnej.

 7. Informacje nt. zebrań sprawozdawczo wyborczych w sołectwach Gminy Kaczory.

 8. Zapytania i wolne wnioski.

 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż wnosi o poszerzenie na wniosek Wójta w/w porządku sesji o dodatkowy punkt 6a dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta. Projekt tej uchwały omawiany był na posiedzeniu Komisji.

Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmiany w porządku sesji.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w zmianę w porządku IV sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono.

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.

Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie informacji nt. działalności w minionym okresie.

Informacje przedstawili:


Wienke Aleksandra – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska powiedziała między innymi:

 • Komisja odbyła jedno wspólne posiedzenie z Komisją Rewizyjną, na którym omówiono szczegółowo materiały sesyjne.

 • Osoby typowane na stanowiska sekretarza gminy – p. Gizela Durecka oraz zastępcy kierownika USC – p. Józef Kowalski są długoletnimi pracownikami urzędu, sprawują swoje funkcje w należytym porządku. Komisje nie wnoszą żadnych zastrzeżeń, co do w/w kandydatów.

 • Wybory do rad sołeckich i na sołtysów zostały zakończone. W poprzednich latach sołtysi otrzymywali dietę w formie ryczałtu miesięcznego. Obecnie także chcemy im przyznać wynagrodzenie w/w formie w kwocie 350 zł.

 • Ustalono plany pracy komisji. Nie będę ich dokładnie omawiać, gdyż zostaną one przedstawione przez przewodniczących w dalszej części sesji (pkt 6) przed podjęciem uchwał o ich zatwierdzeniu.

Wnioski:

 1. Czy budynek „nauczycielówka” w Morzewie jest przeznaczony do sprzedaży, czy nadal będzie na stanie mienia komunalnego? – J. Schur

 2. Sprawdzić osoby, które deklarowały podłączenie do kanalizacji do końca 2006 roku, czy są do niej podłączone? – J. Schur

 3. Czy jest możliwość zatrudnienia osoby na stanowisko konserwatora w przedszkolach i szkołach (1 osoba na kilka placówek) w celu wykonania bieżących napraw? – R. Grzelak

 4. Rozpatrzyć sprawę zorganizowania kąpieliska strzeżonego nad jeziorem Jachna; czy jest możliwość wydzierżawienia kąpieliska osobie, która pilnowałaby porządku i bezpieczeństwa (R. Golla).

Jarosław Goldberg – przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu powiedział miedzy innymi:

- Komisja odbyła jedno wspólne posiedzenie z Komisją Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, na którym omówiono sprawy bieżące dotyczące sesji, opracowano plany pracy poszczególnych komisji.

- Bieżące pytania, niejasności skierowane do Pani skarbnik na bieżąco zostały wyjaśnione.

Wnioski:

 1. W imieniu mieszkańców Zelgniewa Pan Zbigniew Zdanowicz wystąpił z wnioskiem o przedłużenie pracy apteki w Kaczorach o jedną godzinę. Przewodniczący Pan J. Goldberg jednocześnie poinformował, iż w dniu 8 lutego 2007 roku miał okazję porozmawiać w właścicielką apteki Panią Graś, która poinformowała, że o godzinie 1600 zamyka drzwi apteki, ale jest dzwonek przy drzwiach, który można zawsze nacisnąć i wówczas każdy klient zostanie obsłużony, nie zamyka ona drzwi przed klientami apteki.

Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji i poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu.

Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział między innymi:

- Ostatni okres pracy wójta skupiał się na tzw. spotkaniach opłatkowych organizowanych przez szkoły, przedszkola itp. Wójt podziękował za wspólne spotkania, które przyczyniają się do integracji mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy. Podkreślił szczególną rolę szkół, przedszkoli jako jednostek oświatowo-środowiskowych.

- W styczniu, lutym odbywały się w naszej gminie zebrania wiejskie, w których frekwencja była bardzo duża. Pani J. Wojnicka przedstawi szczegółowe informacje o zebraniach i dokładnej frekwencji mieszkańców w poszczególnych wioskach. Wysoka liczba uczestników zebrań świadczyła o aprobacie dla działalności wójta i rady. Działalność ta będzie się skupiać przede wszystkim na realizacji zadań zaplanowanych na 2007 i kolejne lata. Ponadto Wójt podziękował sołtysom, radom sołeckim za przygotowanie zebrań, wysoką frekwencję i atmosferę podczas jej przebiegu.

ad. wniosków zgłaszanych na posiedzeniach komisji:

 • odnośnie apteki w Kaczorach Pan J. Goldberg udzielił odpowiedzi; nie ma potrzeby, aby Pani Graś po godz. 1600, kiedy nie ma ruchu siedziała w aptece; Pani Graś służy mieszkańcom przez całą dobę na dzwonek;

 • na temat kąpieliska nad jeziorem Bobrowe już się wypowiadałem, w przyszłości jest w planie zagospodarowanie tego jeziora oraz jeziora w Zelgniewie wraz z nadzorem ratownika; jeśli będzie możliwość zatrudnienia ratownika bez spełniania dodatkowych warunków zagospodarowania możemy do tego przystąpić od razu;

 • do sprzedaży budynku „nauczycielówka” w Morzewie podchodzono wielokrotnie, jednak w budynku tym są osoby, które nie chcą przystąpić do wykupu; warunki sprzedaży są korzystne, budynek nie jest drogi jednak ludzi tych nie stać na taką inwestycję; musimy się zastanowić, co zrobić z tymi osobami, czy sprzedać budynek razem z nimi? czy przenieść te osoby do innych mieszkań?, będziemy robić wszystko by sprzedać budynek, ale póki, co przewidziany jest jego remont;

 • zorganizowanie jednego konserwatora na kilka placówek naszej gminy jest bardzo kłopotliwe i kosztowne; obecnie w razie awarii wzywa się fachowców w danej dziedzinie, jednak trzeba dokładnie przemyśleć, co bardziej się opłaca i jest tańsze, być może wystarczy rozszerzyć kompetencje obecnych konserwatorów; to nie wójt zatrudnia pracownika na dane stanowisko, lecz konkretna placówka oświatowa;

 • Pan K. Pluciak prowadzi przegląd osób nie posiadających kubłów na śmieci oraz nie podłączonych do kanalizacji, w miesiącu lutym będą wystawiane decyzje w ich sprawie;

Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi za przedstawienie informacji.

Ad. pkt 4/ powołanie sekretarz Gminy Kaczory

Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie powołania sekretarza Gminy Kaczory.

Pytania i uwagi:

Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział między innymi, że na sekretarza Gminy Kaczory powołał Panią Gizelę Durecką. Pani G. Durecka pracuje od wielu lat w urzędzie. Jest pracownikiem doświadczonym, poznała prace na różnych stanowiskach, ma bardzo dobry kontakt z radnymi. Przez ostatnie lata była inspektorem, ds. kadr i obsługi rady. Wybór Pani Gizeli był trafny. Mam nadzieję, że zapewni pewność i stabilność pracy w Urzędzie. Cieszę się, że wszyscy radni pozytywnie przyjęli jej kandydaturę.

K. Załachowski (przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu) powiedział m.in., że miał okazję współpracować z p. Gizelą Durecką od roku 90, współpraca ta wiele go nauczyła, gdyż p. Durecka zawsze była merytorycznie przygotowana do każdej sesji i każdego tematu. Pan Wójt dokonał bardzo dobrego wyboru. Wszyscy radni życzliwie podeszli do tej kandydatury. Gratuluję awansu i odwagi Pani Gizeli oraz Panu J. Kowalskiemu i p. Agnieszce Perlińskiej i mam nadzieję, że p. A. Perlińska godnie zastąpi Panią Durecką.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/23/2007 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Kaczory (uchwała stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

P. Gizela Durecka (nowo powołana sekretarz gminy) podziękowała Wójtowi i radnym za powołanie na sekretarza gminy. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i jednocześnie wielkie wyzwanie. Mam nadzieję, że sprostam czekającym mnie obowiązkom.

Ad. pkt 5/ powołanie zastępcy kierownika USC

Pan Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kaczorach.

Pytania i uwagi:

Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział między innymi, że na ostatniej sesji odwołano zastępcę kierownika USC p. M. Januszak, która tę funkcję pełniła jednocześnie będąc sekretarzem gminy. Powołanie na w/w stanowisko p. J. Kowalskiego jest rodzajem wzajemnego zastępstwa, gdyż dotychczas podczas jego nieobecności w pracy p. J. Wojnicka – kierownik USC zastępowała p. J. Kowalskiego w czynnościach. Pan Kowalski jest człowiekiem sumiennym, oddanym pracy, od wielu lat prowadzi ewidencje ludności oraz zajmuje się sprawami dot. obronności. Dobrze wywiązywał się ze swych obowiązków, zatem zasłużył na awans. Jednocześnie podaję do informacji, że na miejsce Pani G. Dureckiej podinspektorem ds. kadr i obsługi rady została p. A. Perlińska.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/24/2007 w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Ad. pkt 6/ zatwierdzenie planów pracy Komisji na 2007r.

Wienke Aleksandra – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska szczegółowo omówiła plan pracy Komisji na 2007 r. (stanowi on załącznik do uchwały).

Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/25/2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Jarosław Goldberg – przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu szczegółowo omówił plan pracy Komisji na 2007 r. (stanowi on załącznik do uchwały).

Pan Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/26/2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Kazimierz Załachowski – przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu szczegółowo omówił plan pracy Komisji na 2007 r. (stanowi on załącznik do uchwały).

Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu

Pytania i uwagi: nie zgłoszono

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/27/2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Henryk Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej szczegółowo omówił plan pracy Komisji na 2007 r. (stanowi on załącznik do uchwały).

Pan Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr IV/28/2007 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie.

Ad. pkt 6a/ dieta przysługująca przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów (za – 13 gł., przeciw – nie było, wstrzym. – 1 gł.) uchwałę Nr IV/29/2007 w sprawie ustalenia zasad, na kich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta (uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad. pkt 7/ informacje nt. zebrań sprawozdawczo wyborczych w sołectwach Gminy Kaczory

Pani J. Wojnicka przedstawiła informacje nt. zebrań sprawozdawczo wyborczych w sołectwach Gminy Kaczory. Powiedziała m.in., że w dniach od 16 do 30 stycznia 2007 roku we wszystkich sołectwach Gminy Kaczory odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Celem zebrań był wybór sołtysów i rad sołeckich poszczególnych sołectw. We wszystkich zebraniach uczestniczyli: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownik Posterunku Policji w Kaczorach, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli, Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy Urzędu Gminy oraz mieszkańcy danego sołectwa. Na wszystkich zebraniach sołtysi i przewodniczący Komisji Rewizyjnych przedstawili sprawozdania z działalności za okres ostatniej kadencji. Mieszkańcy w demokratycznych wyborach w głosowaniu bezpośrednim i tajnym zdecydowali, kto będzie sołtysem na kolejną kadencję. Szczegółowe dane liczbowe w poszczególnych sołectwach na podstawie wyników z wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencje 2007-2010 zawiera informacja - załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

ad. 8/ Zapytania i wolne wnioski.

Andrzej Szymczak – sołtys wsi Kaczory powiedział: W ostatnich czasach z mediów docierają niepokojące informacje. Dowiedzieliśmy się, że został sporządzony raport o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców naszej gminy oraz, że zostały sformułowane zarzuty prokuratorskie za spowodowanie zagrożenia życia i zdrowia. Z dzisiejszego posiedzenia wynoszę wrażenie, że rada przechodzi nad tym faktem do porządku dziennego, tak jak gdyby nic się nie stało. W związku z powyższym mam pytanie - czy rada gminy, wójt zamierzają podjąć działania, aby zniwelować skutki działalności Zakładu Rolniczo – Przemysłowego „Farmutil HS”?

Edward Górka – wiceprzewodniczący powiedział m.in., że

- Byłem na kilku zebraniach sprawozdawczo-wyborczych sołtysów i dowiedziałem się, jak demokracja w dzisiejszych czasach funkcjonuje. W szczególności zauważyłem to w miejscowości Kaczory. Tam wybory na sołtysa były dokładnie przygotowane i zaplanowane w wyniku, których p. M. Kujawa nie został ponownie wybrany na sołtysa. Pan Górka podziękował p. M. Kujawie za wspólne lata współpracy i życzył dużo zdrowia. Powiedział: „jak doczekamy tych lat następnych to Ciebie Michał znów zaproponujemy na sołtysa i liczę, że te wybory wygramy, nie jest łatwo stanąć do wyborów, ale jeszcze trudniej jest je wygrać, odszedł najlepszy sołtys wsi Kaczory i już takiego sołtysa myślę, że nigdy nie będzie”.

- Wszyscy mówią na temat raportu o zagrożeniu życia i zdrowia mieszkańców naszej gminy, jednak gdzie jest ten raport?, my nie jesteśmy wcale tacy chorzy, jak mówi p. A. Szymczak, a zagrożenie ze strony działalności p. Stokłosy nie jest takie duże. Jesteśmy gminą czystą, wzorcową i przodującą.

ad. 9/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory powiedział, że Rada Gminy nie ma uprawnień prokuratorskich, ani policyjnych. Są organy w Polsce, które działają tak by pewne problemy rozwiązywać. Ostatnio w Polsce stało się modne stawanie ponad prawem i z góry osądzanie, co ma się wydarzyć. Ważniejsze stały się działania pozaprawne niż te usytuowane w prawie. Działamy w imieniu wszystkich mieszkańców, a nie pewnej grupy. Działamy także w imieniu wszystkich podmiotów, a nie tylko jednego.

Andrzej Szymczak – sołtys wsi Kaczory powiedział m.in.: Nie chcę, aby rada występowała jako prokuratorzy czy sędziowie. Myślę, że się nie zrozumieliśmy. Pytam czy rada zamierza podjąć jakieś działania by zniwelować ewentualne skutki zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców? Nie rozumiem, dlaczego p. E.Górka zarzuca, że podczas wyborów sołtysa w Kaczorach nie było demokracji?

Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory: Jeszcze raz podkreślam, że rada nie ma uprawnień prokuratorskich. Działamy w granicach prawa i tylko prawo decyduje o tym, co się dzieje na terenie naszej gminy. Działania związane z ochroną środowiska są działaniami prawnymi, nie możemy wybiórczo traktować pewnych podmiotów.

Henryk Kalka – przewodniczący Komisji Rewizyjnej: W sprawie działalności wójta i rady na w/w temat nie będę się więcej wypowiadał, gdyż na ten temat mówi się już od bardzo dawna. Chciałbym podziękować p. Michałowi Kujawie za wspólne lata współpracy i chciałbym go pocieszyć. Będąc na zebraniu nie usłyszałem ani jednego słowa krytyki o ustępującym sołtysie. Odniosłem wrażenie ponadto, iż na zebraniu tym była nadreprezentacja pewnej grupy. Szanuję jednak wybór, jaki się dokonał podczas tego zebrania i podkreślam, iż p. M. Kujawa odszedł z klasą.

Hanna Okupniak – członek Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu: Chciałabym tylko dodać, że w kwietniu przedmiotem naszych dyskusji będzie problem zdrowia mieszkańców na terenie naszej gminy.

Przewodniczący obrad udzielił głosu Wójtowi Gminy:

Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział między innymi:

 • Odnoszę wrażenie, że są ludzie w naszej gminie, którzy za wszelką cenę chcą przeciwstawić społeczeństwo przeciw wójtowi i radzie. Z wypowiedzi niektórych mieszkańców naszej gminy, z mediów wynika, że w związku z sytuacją, jaka miała miejsce w zakładach p. Stokłosy chce się zwrócić uwagę na działania wójta. Chce się ze mnie zrobić kryminalistę. Podkreślam jeszcze raz, że wójt nie jest skorumpowany, nie ma korupcji w urzędzie, wójt nie podejmował żadnych decyzji w konsultacji z p. Stokłosą. Nie było żadnych umorzeń podatków dla p. Stokłosy.

 • Rada Gminy, Wójt nigdy nie wypowiadali się, że problem odoru na terenie gminy nie istnieje. Wójt nalegał na p. Stokłosę, aby ten problem rozwiązał. Pan Stokłosa na zebraniach wiejskich składał publiczne deklaracje, że problem zniknie. Problem p. Stokłosy należy tak załatwić, by nie doprowadzić do zniszczenia jego zakładów. Zatrudnia przecież około 2 tys. mieszkańców na terenie naszej gminy, a łączne około 6 tys. pracowników.

 • Wszystkie działania wójta i rady zmierzają do poprawy warunków życia mieszkańców naszej gminy. Uważam, że Gmina Kaczory jest na najwyższym poziomie rozwoju w Wielkopolsce.

 • Wniosłem do Starosty Pilskiego, że nie wystarczy podawać liczb odzwierciedlających zagrożenie życia i zdrowia na terenie naszego powiatu. Trzeba dokładnie zbadać, co jest przyczyną tego stanu. Czy faktycznie winnym są Zakłady Rolniczo – Przemysłowe Farmutil HS? Problem ten nie jest tylko problemem Wójta, lecz całego powiatu. Starosta dysponuje odpowiednimi służbami, które mogą tę sytuację zbadać. Wójt nie ma takich kompetencji.

 • Wójt podziękował byłym sołtysom (p. M. Kujawie, p. J. Maćkowskiemu i P. M. Ciechanowskiej) za współpracę w minionej kadencji.


ad. 10/ Zakończenie

Po wyczerpaniu porządku obrad pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy zakończył o godz. 1400 IV sesję Rady Gminy Kaczory.

Protokółowała:                                                                                         Przewodniczył:

Agnieszka Perlińska
(podinspektor ds. kadr i obsługi rady)

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)