P R O T O K Ó Ł Nr 3/2006

z trzeciej sesji Rady Gminy Kaczory

odbytej w dniu 28 grudnia 2006 r.


W obradach uczestniczyli:

 1. Radni Rady Gminy – wg listy obecności.

 2. Wójt Gminy – mgr Brunon Wolski.

 3. Sekretarz Gminy – Pani Maria Januszak.

 4. Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Grabarska.

 5. Sołtysi – wg listy obecności.

 6. Zaproszeni goście – wg listy obecności.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.

Obrady trzeciej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodniczył Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory.

Obrady rozpoczęto o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.

Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 14 radnych tj. 93,3 %. Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 2/2006 z drugiej sesji z dnia 5 grudnia 2006 r. jest wyłożony do wglądu w trakcie obrad. Jeżeli do końca sesji nie będą zgłoszone uwagi do treści protokołu to uważać się będzie, że protokół został przez Radę Gminy przyjęty.

Do końca obrad radni nie wnieśli zastrzeżeń i uwag do treści protokołu. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uznano, że protokół został przez Radę przyjęty bez poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek III sesji:

 1. Sprawy porządkowe.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:

 4. przewodniczących Komisji,

 5. Wójta Gminy.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaczory na 2007 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Kaczory.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania zastępcy Kierownika USC.

 14. Zapytania i wolne wnioski.

 15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 16. Zakończenie.

Rada Gminy nie wniosła zmian do przedstawionego porządku III sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono.

ad. pkt 3/ Informacje nt. działalności w minionym okresie.

Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal poprosił przewodniczących Komisji o przedstawienie informacji nt. działalności w minionym okresie.

Informacje przedstawiali:

Wienke Aleksandra – przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska powiedziała między innymi:

 • Komisja odbyła jedno posiedzenie wspólne z Komisją Rewizyjną na którym omawiano szczegółowo materiały sesyjne,

 • budżet gminy jest ambitny, wysoki program inwestycyjny, nie mamy zastrzeżeń i jesteśmy za jego uchwaleniem,

 • nie mamy zastrzeżeń do rocznego programu współpracy z organizacjami,

 • zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania probl. alkoholowych na 2006 r. są uzasadnione i nie wnosimy uwag, uważamy, że program na 2007 r. w formie opisowej jest bardziej przejrzysty, nie mamy uwag,

 • zmiany w budżecie na 2006 r. opiniujemy pozytywnie,

 • Regulamin wynagradzania dla nauczycieli był uzgadniany ze związkami zawodowymi, w jednym z punktów programu dot. dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy związki zawodowe proponują zwyżkę o 1 %, zdania były podzielone, ustalenie dodatku w wysokości 4 % to zwiększenie o kwotę 11500 zł w skali roku, nauczyciele podwyżki otrzymają dlatego jesteśmy za stawką 3 %.

Wnioski:

 • postawić skrzynki plastikowe z piaskiem przy przystankach autobusowych,

 • kiedy będzie zagospodarowany teren pod boisko w Równopolu,

 • pobocze drogi Dziembowo-Kalina nawieźć żużlem i utwardzić.

Załachowski Kazimierz – przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu:

 • odbyło się jedno posiedzenie wspólne z Komisją Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu,

 • omawiano projekty uchwał będące przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, zostały zaopiniowane pozytywnie,

 • Regulamin wynagradzania dla nauczycieli omawiała p. A. Wienke więc nie będę się powtarzał, proponujemy dodatek w wysokości 3 % czyli nie zwiększać,

 • budżet gminy na 2007 r. jest na poziomie roku ubiegłego i nie mamy uwag,

 • zmiany w budżecie gminy na 2006 r. akceptujemy,

 • przy omawianiu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zwrócono uwagę na utworzenie świetlicy terapeutycznej, postanowiliśmy problem ten omówić na kolejnym oddzielnym posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący obrad podziękował za przedstawienie informacji i poprosił Wójta Gminy o zabranie głosu.

Wójt – mgr Brunon Wolski powiedział między innymi:

ad. budżetu na 2007 r.

 • przygotowany wspólnie ze skarbnikiem gminy budżet określa m. in. inwestycje na 2007 r. , są to nasze zamiary, środki unijne będą dostępne dopiero w drugim półroczu, z własnych środków będziemy realizować inwestycję w Dziembówku,

 • dziękuję za zrozumienie i jego przyjęcie bez zastrzeżeń,

 • w budżecie gminy tak skonstruowanym przewidziane są kredyty po uzyskaniu środków unijnych na duże inwestycje.

ad. regulaminu dla nauczycieli:

 • sporny punkt regulaminu dotyczy tylko niewielu nauczycieli,

 • regulamin jest jednym z najlepszych w porównaniu do innych gmin,

 • indywidualnie chodzi o niewielkie pieniądze, 9-10 zł m-nie dla nauczyciela.

ad. inwestycji:

 • zakończono w 2006 r. drogę w Zelgniewie i w Jeziorkach.

ad. wniosków zgłoszonych na posiedzeniach Komisji:

 • należy pamiętać, że w czasie gołoledzi każdy jest zobowiązany do posypywania chodnika przy swojej posesji, zastanowimy się co zrobić odnośnie przystanków, p. Kalka posypuje drogi piaskiem, p. Zabel w razie potrzeby będzie udostępniał sprzęt do odśnieżania,

 • w Równopolu wykupiliśmy teren pod boisko sportowe, teraz zależy od sołtysa i rady sołeckiej sposób zagospodarowania (pomoc ze strony Urzędu będzie),

 • pobocze drogi Dziembowo-Kalina było zrobione, zostało rozjechane, będzie ponownie zrobione,

 • chodniki (w Dziembowie, w Morzewie) są ustawione wysoko dlatego, że jest przewidziane ułożenie masy asfaltowej (projektanci to przewidzieli),

 • świetlice terapeutyczne – musimy wspólnie się zastanowić jak to zrobić, zamierzamy (może już w 2007 r.) udostępnić dla wszystkich dzieci i młodzieży sale w wiejskich domach kultury,

 • stawki za wynajem sal gimnastycznych zostały ustalone w 2001 r. przez Zarząd Gminy, który zaakceptował propozycje dyrektorów szkół: Śmiłowo – 15 zł (dla mieszkańców) i 20 zł (dla pozostałych), Kaczory – 20 zł (dla mieszkańców) i 30 zł (dla pozostałych).

Przewodniczący obrad podziękował Wójtowi Gminy za przedstawienie informacji.

ad. pkt 4/ budżet na 2007 r.

Pani Agnieszka Grabarska - Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła szczegółowo uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kaczory na rok 2007. Poinformowała, że w stosunku do projektu budżetu przedłożonego 15 listopada 2006 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, uchwała ta nie zawiera zmian (opinia RIO pozytywna).

Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów (za – 13 gł. wstrzym. – 1 gł. przeciw – nie było) uchwałę Nr III/15/2006 w sprawie budżetu na 2007 r. (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 5/ program współpracy z organizacjami

Pan Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr III/16/2006 w sprawie rocznego programu współpracy gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/ zmiana programu profilaktyki na 2006 r.

Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX(169)2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2005 r.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr III/17/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX(169)2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 29.12. 2005 r. (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 7/ program profilaktyki na 2007 r.

Pan Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr III/18/2006 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 8/ zmiany w budżecie na 2006 r.

Pani Agnieszka Grabarska – Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr III/19/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal ogłosił 15 minutową przerwę.

Po przerwie.

ad. pkt 9/ regulamin wynagradzania dla nauczycieli

Przewodniczący obrad poinformował, że w § 5 ust. 4 pkt 1 Regulaminu dot. dodatku za wychowawstwo klasy proponowane są dwie stawki a mianowicie:

3 % przez Komisje Rady Gminy,

4 % - przez związki zawodowe nauczycieli.

W związku z powyższym przed podjęciem uchwały poddał pod głosowanie w/w stawki. W wyniku głosowania przyjęto stawkę w wysokości – 3 % ( za stawką 3 % - 11 gł. za stawką 4 % - 1 gł. i 2 gł. – wstrzym.).

Pan Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów (za – 12 gł. przeciw – 1 gł. wstrzym. – 1 gł. ) uchwałę Nr III/20/2006 w sprawie Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kaczory (uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

ad. 10/ odwołanie Sekretarza Gminy

Pan Edward Górka – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania Pani Marii Januszak ze stanowiska Sekretarza Gminy Kaczory.

Pani Maria Januszak złożyła wniosek o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Pytania i uwagi:

K. Załachowski (przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu) – powiedział m. in. czuję się upoważniony (co prawda nie można dyskutować z decyzją p. Januszak) do przypomnienia trochę historii. Pamiętam doskonale rok 1990 - powołanie p. Januszak na stanowisko Sekretarza Gminy. Byłem wówczas przewodniczącym Rady Gminy. Nowa sytuacja, duży stres. Z perspektywy lat stwierdzam, że współpraca z Radą Gminy była bardzo dobra, owocna i widoczna. Dziękuję bardzo serdecznie.

Henryk Kalka (przewodniczący Komisji Rewizyjnej) – powiedział m. in. uchwała, którą musimy podjąć jest „smutna”. Była to dla p. Januszak ciężka praca. Bardzo dziękuję, że przez tyle lat razem pracowaliśmy.

Kowal Stefan (przewodniczący Rady Gminy) – p. Januszak zawsze starała się pomóc, wielka wola współpracy, miłe, ciepłe zrozumienie. W imieniu wszystkich radnych dziękuję bardzo za współpracę.

E. Górka (wiceprzewodniczący) – podziękował p. Januszak za współpracę („duchem zostajesz z nami a ciałem odchodzisz”).

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr III/21/2006 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Kaczory (uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 11/ odwołanie zastępcy Kierownika USC

Pan Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie odwołania p. M. Januszak ze stanowiska zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr III/22/2006 w sprawie odwołania zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kaczorach ( uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 12/ Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Stefan Kowal odczytał pismo nr SGiPW/238/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie propozycji przystąpienia Gminy Kaczory w poczet członków SGiPW. Jednocześnie poinformował, że Gmina Kaczory w przeszłości należała do tego Stowarzyszenia i kilka lat wstecz wystąpiła z niego ze względu m. in. na ponoszone koszty (składki) i braku korzyści.

Pytania i uwagi:

K. Załachowski – uczestniczyłem swego czasu w tym Stowarzyszeniu. Wnioskowałem m. in. o uwzględnienie gm. Kaczory i objęcie lokalną telewizją – do dzisiaj tego nie zrobiono. Jestem przeciwny przystępowaniu do tego Stowarzyszenia.

Rada Gminy postanowiła nie przystępować do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił interpelację p. J. Stachowiak , zgłoszoną na poprzedniej sesji dot. godzin odbywania sesji i dostarczania projektów uchwał przed sesją.

Radni stwierdzili, że godzina 12-ta rozpoczynania sesji jest bardzo odpowiednia dla wszystkich (pracownicy Urzędu Gminy są dyspozycyjni w tych godzinach).

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że materiały sesyjne są radnym dostarczane przed sesją wraz z zaproszeniem ( z wyjątkiem drugiej sesji z uwagi na bardzo krótki czas na wysłanie zawiadomień).

ad. pkt 13/

Przewodniczący obrad udzielił głosu Wójtowi Gminy.

Wójt Gminy – mgr Brunon Wolski podziękował Pani Marii Januszak za pracę na stanowisku Sekretarza Gminy i pełnienie funkcji zastępcy Kierownika USC. Wyrażając słowa podziękowania powiedział między innymi:

 • przyjąłem z ubolewaniem decyzję p. Januszak, każdy ma prawo w pewnym momencie podjąć prywatną decyzję i cieszę się, że radni ją aprobują,

 • była bardzo dobrym pracownikiem, obowiązki duże, pod względem prawnym odpowiadała m. in. za uchwały,

 • ma duży wkład w rozwój naszej gminy,

 • dziękuję za współpracę, za wsparcie, za to, że zawsze zwyciężały dobre chwile,

 • wielkie słowa uznania za postawę, za spokój, za osiągnięcia.


Wójt wyraził p. M. Januszak bardzo gorące podziękowania i życzył wszystkiego dobrego w życiu prywatnym (wręczył wiązankę kwiatów).

Wójt – mgr Brunon Wolski poinformował, że z dniem 31 grudnia br. odchodzi na emeryturę Pani Wanda Górka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach. Podziękował za dotychczasową pracę (wręczając wiązankę kwiatów i życząc dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności), powiedział m. in., że praca w bibliotece skupia wielu ludzi (różne koła zainteresowań), Pani Wanda Górka jako dyrektor bardzo dobrze reprezentowała naszą gminę na zewnątrz.

Pani Maria Januszak podziękowała Wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, radnym i sołtysom za współpracę. W UG pracowałam 34 lata. Praca dawała mi dużą satysfakcję. Starałam się zawsze załatwiać ludzi pozytywnie (nie zawsze było to możliwe), przepraszam jeżeli ktoś poczuł się urażony.

Pani Wanda Górka bardzo serdecznie podziękowała wszystkim za współpracę.

ad. pkt 14/ Zakończenie

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy zakończył o godz. 14:00 III sesję Rady Gminy Kaczory.


Protokółowała:                                                                                         Przewodniczył:

Gizela Durecka

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)