P R O T O K Ó Ł Nr 2/2006

z drugiej sesji Rady Gminy Kaczory

odbytej w dniu 5 grudnia 2006 r.

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.

W obradach uczestniczyli:

 1. Radni Rady Gminy – wg listy obecności (100 %).

 2. Wójt Gminy – mgr Brunon Wolski.

 3. Radca Prawny – mgr Danuta Boniowska.

 4. Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Grabarska.

 5. Sołtysi – wg listy obecności.

 6. Zaproszeni goście – wg listy obecności.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.

Obrady drugiej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodniczył Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory.
Obrady rozpoczęto o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 15 radnych tj. 100 %. Rada Gminy jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący obrad poinformował, że protokół nr 1/2006 z pierwszej sesji z dnia 24 listopada 2006 r. jest wyłożony do wglądu w trakcie obrad. Jeżeli do końca sesji nie będą zgłoszone uwagi do treści protokołu to uważać się będzie, że protokół został przez Radę Gminy przyjęty.

Do końca obrad radni nie wnieśli zastrzeżeń i uwag do treści protokołu.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uznano, że protokół został przez Radę przyjęty bez poprawek.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek II sesji:

 1. Sprawy porządkowe.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy.

 4. Wystąpienie Wójta Gminy.

 5. Ustalenie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

 6. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy.

 7. Zmiana uchwały budżetowej na 2006 r.

 8. Stanowisko Rady Gminy dot. stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych.

 9. Zatwierdzenie taryf za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków.

 10. Ustalenie przedstawicieli Gminy Kaczory w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Chodzieskiej.

 11. Zapytania i wolne wnioski.

 12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 13. Zakończenie.

Przewodniczący obrad wnioskował o zmianę w/w porządku obrad przez wstawienie dodatkowego punktu 10 a/ tzn. zmiana uchwały Nr I/4/2006 i Nr I/5/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Poprosił Radę Gminy o przegłosowanie w/w zmiany w porządku sesji.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w zmianę w porządku II sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania radnych.

Joanna Stachowiak – w imieniu Klubu Radnych „Razem dla Gminy” zgłosiła interpelacje w sprawie przeniesienia posiedzeń komisji i sesji na godziny późniejsze oraz dostarczania projektów uchwał wcześniej - przed posiedzeniem komisji i sesji.

ad. pkt 3/ Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory poprosił Pana Brunona Wolskiego ( Wójt wybrany w bezpośrednich wyborach, które odbyły się w dniu 12 listopada 2006 r.) o złożenie wobec Rady Gminy ślubowania.
(przed aktem ślubowania przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie)

Wójt Gminy Kaczory - Pan Brunon Wolski złożył ślubowanie wypowiadając następujące słowa roty:
Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.”
Po akcie ślubowania Wójt Gminy otrzymał gratulacje i życzenia od radnych i zaproszonych gości.

ad. pkt 4/ Wystąpienie Wójta Gminy.

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu powiedział między innymi:

 • Przez miniony okres działałem i nadal będę (zgodnie ze złożonym ślubowaniem) działał by służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy i tym, którzy tu przebywają. Będę opierał się na swoich doświadczeniach, które przyczyniły się do rozwoju gminy.

 • Moje osiągnięcia to wynik m. in. konsultacji z radą gminy, radami sołeckimi z poszczególnych miejscowości. To dobra długoletnia praca pracowników Urzędu Gminy. Petent wychodzi z UG zawsze zadowolony.

 • Wójt jedno osobowo nie jest w stanie nic zrobić bez poparcia społecznego. Dlatego myślę, że wszyscy będą mi pomagać, współpracować. Jeżeli będziemy wszyscy zmierzać w jednym kierunku to osiągniemy zakładany cel.

 • Wszystko robimy z myślą dla dobra mieszkańców, polepszenia ich warunków bytowych.

 • Nasz program wyborczy brał pod uwagę wszystkie grupy społeczne. Będziemy go wspólnie realizować, kontynuować ciągłość zamierzeń.

ad. oświaty:

 • Stałe polepszanie bazy oświatowej, poprawa warunków pracy nauczycieli. Remonty w przedszkolach (zakup sprzętu, mebli). Ścisła współpraca z Kuratorium Oświaty (ocena pracy dyrektorów, nauczycieli). Bazę mamy bardzo dobrą. Kadra musi lepiej pracować aby nasze dzieci nie wyjeżdżały do innych miejscowości do „lepszej” szkoły. Stwarzać dla młodzieży jak najwięcej kół zainteresowań.

ad. młodzieży (ponad gimnazjalnej):

 • Stworzyliśmy bazę (wiejskie domy kultury w każdej wsi) ale jest ona słabo wykorzystywana. Chcemy młodzież kończącą studia zatrudniać jak najwięcej w naszej gminie, stworzyć im w tym celu odpowiednie warunki. Podtrzymamy nadal wypłacanie stypendium dla młodzieży z rodzin uboższych.

ad. rolników:

 • Realizujemy sprzedaż gruntów rolnych dla rolników z danej wsi - dla tych, którzy je dzierżawili. Rolnikom, którzy posiadają średnie i małe gospodarstwa będziemy pomagać poprzez doradztwo aby mogli korzystać z środków unijnych.


ad. rzemieślników:

 • Stosować zwolnienia z podatku od nieruchomości. Utrzymać ceny za wodę i ścieki równo dla wszystkich.

ad. ochrony środowiska:

 • Problem wody mamy rozwiązany w całej gminie.

 • Gazyfikacja (nie wszyscy z niej korzystają) – każdy ma możliwość podłączenia. Apeluję do tych mieszkańców, którzy ogrzewają swoje mieszkania w inny sposób, posiadają różne piece (nie gazowe) by palili w nich tylko tym co jest dozwolone. Zmniejszyć do minimum emisje szkodliwych pyłów do powietrza.

 • Kanalizacja w gminie jest zakończona (pozostało tylko dokończenie kanalizacji w Krzewinie. Będziemy wspólnie z Panem H. Stokłosą realizować cel – aby nie było żadnych uciążliwości na terenie gminy. Trwają prace na kanale Okaliniec. Po zakończeniu prac zwiększy się poziom wody w jeziorze Kopcze. Myślimy o dostosowaniu wszystkich jezior do walorów turystycznych.

ad. inwestycji:

 • W drodze konsensusu z sołtysami ustalimy kolejność realizacji inwestycji. Zależeć to będzie również od pozyskania środków z zewnątrz.

 • Drogi i chodniki w ciągu czterech lat możemy zrealizować w ramach posiadanych środków własnych. Będziemy robić to kompleksowo w kolejnych wsiach Dziembówko, Dziembowo, Morzewo.

 • Jest w planie budowa wiejskich domów kultury w Jeziorkach i w Brodnej. Zamierzamy rozpocząć w tej kadencji budowę krytej pływalni.

Na zakończenie Wójt Gminy powiedział, że wynik wyborów to wielka satysfakcja dla niego jak również dla wszystkich, którzy z nim współpracowali. Chcemy zrobić wszystko aby młodzież nam nie „uciekała” za granicę, jest to bardzo przykre dla mnie (myślę, że Rząd w tej sprawie coś postanowi). Wyraził nadzieję, że wszyscy będą razem pracować w tej kadencji tak jak w poprzedniej.

ad. pkt 5/ Ustalenie diet dla radnych.

Przewodniczący obrad poinformował, że na posiedzeniach Komisji zaproponowano następujące stawki diety radnego:

1250 zł – przewodniczący rady gminy,

750 zł – wiceprzewodniczący rady gminy,

500 zł i 550 zł – przewodniczący komisji,

350 zł – zastępca przewodniczącego komisji,

300 zł – pozostali radni.

W związku z propozycją dwóch stawek dla przewodniczącego komisji poprosił o przegłosowanie zgłoszonych propozycji:
za stawką 550 zł ( 7 gł), za stawką – 500 zł (8 gł.). Ustalono stawkę – 500 zł.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/9/2006 w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych (uchwała stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/ Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy.

Pan Edward Górka – I wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kaczory.

Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/10/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kaczory (uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 7/ Zmiana uchwały budżetowej na 2006 r.

Pani Agnieszka Grabarska – Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo zmiany uchwały budżetowej na 2006 r.

Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/11/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 r. (uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 8/ Stanowisko dot. podatku od nieruchomości i śr. transp.

Pani Agnieszka Grabarska – Skarbnik Gminy z upoważnienia Wójta Gminy poinformowała, że jest propozycja zastosowania na 2007 r. stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku czyli bez zmian. W uzasadnieniu podała, że stawki podatku od nieruchomości ustalone przez Ministra Finansów na 2007 r. (max.) są minimalnie wyższe (w niektórych pozycjach o jeden lub kilka groszy) od ustalonych przez Radę Gminy. Ustalone przez Radę Gminy stawki podatku na 2006 r. od środków transportowych, mieszczą się w widełkach ustalonych przez Ministra Finansów na 2007 r. Z uwagi na powyższe proponuje się nie podwyższać stawek podatku i w 2007 r. stosować stawki podatku obecnie obowiązujące ustalone przez Radę Gminy od 2006 r.

Pytania i uwagi: Radni nie zgłosili uwag i zaakceptowali w/w propozycję
Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie n/w stanowiska Rady:
Rada Gminy postanawia nie zmieniać stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych, uznając stawki aktualne za obowiązujące w 2007 r.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie ustaliła w/w stanowisko.

ad. pkt 9/ Zatwierdzenie taryf za usługi (woda, ścieki).

Pan Ryszard Grzelak – II wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków.

Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/12/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków (uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 10/ Ustalenie przedstawicieli.

Przewodniczący obrad poinformował, ze na posiedzeniach Komisji ustalono, że Gminę Kaczory w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Chodzieskiej będą reprezentować : Wójt Gminy – Brunon Wolski, Przewodniczący Rady Gminy – Stefan Kowal i I wiceprzewodniczący – Edward Górka.

Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów (za – 14 gł. przeciw – nie było, wstrzym. – 1 gł.) uchwałę Nr II/13/2006 w sprawie ustalenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Kaczory w Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Chodzieskiej (uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 10a/ zmiana składu Komisji Rewizyjnej i Komisji Roln. i Ochr. Środowiska.

Przewodniczący obrad poinformował, że w związku z art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (wiceprzewodniczący nie może wchodzić w skład komisji rewizyjnej) zaistniała konieczność zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
Zaproponował do składu Komisji Rewizyjnej Pana Jana Schura a do składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pana Ryszarda Grzelaka.
W/w radni wyrazili zgodę.

Innych propozycji nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr II/14/2006 w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2006 i Nr I/5/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 11/ Zapytania i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

ad. pkt 12/ Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

Pan Stefan Kowal w nawiązaniu do interpelacji radnej J. Stachowiak poinformował, że z przyczyn technicznych (krótki okres czasu na zwołanie sesji) nie były doręczone wcześniej projekty uchwał.
W związku ze złożonym na poprzedniej sesji (24.11.2006 r.) protokołem przez Panią J Stachowiak dotyczącym założenia klubu radnych, przewodniczący obrad odczytał opinię prawną w tej sprawie, sporządzoną przez Radcę Prawnego – mgr D. Boniowską (opinia prawna stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Zgodnie z w/w opinią protokół z dnia 23.11.2006 r. o utworzeniu klubu radnych nie ma mocy prawnej i utworzenie klubu radnych nie mogło nastąpić. Radni Gminy, którzy zamierzają utworzyć kluby radnych mogą na podstawie § 55 ust. 1 Statutu Gminy wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmiany Statutu Gminy Kaczory.

ad. pkt 13/ Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy zakończył o godz. 14:35 drugą sesję Rady Gminy Kaczory.

Protokółowała:                                                                                         Przewodniczył:

Gizela Durecka

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)