P R O T O K Ó Ł Nr 1/2006

z pierwszej sesji Rady Gminy Kaczory

odbytej w dniu 24 listopada 2006 r.

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.


W obradach uczestniczyli:

 1. Radni Rady Gminy – wg listy obecności (15 radnych – 100 %).

 2. Wójt Gminy – mgr Brunon Wolski.

 3. Skarbnik Gminy – mgr Agnieszka Grabarska.

 4. Sołtysi – wg listy obecności.

 5. Zaproszeni goście – wg listy obecności.

Otwarcia obrad pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Kaczory dokonał Pan Ryszard Grzelak – najstarszy wiekiem radny.

Obrady rozpoczęto o godz. 1200.

Pan Ryszard Grzelak odczytał proponowany porządek sesji:

 1. Sprawy porządkowe (otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad).

 2. Złożenie ślubowania przez radnych.

 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

 5. Wybór I i II wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

 6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy.

 7. Powołanie składów osobowych komisji stałych Rady.

 8. Wystąpienie Wójta Gminy.

 9. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy.

 10. Upoważnienie Przewodniczącego RG w sprawach z zakresu prawa pracy – wobec Wójta Gminy Kaczory.

 11. Zapytania i wolne wnioski.

 12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 13. Zakończenie.

Przewodniczący obrad poprosił wszystkich o powstanie – wysłuchano hymnu państwowego.

Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, że na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 100 %. Powitał zaproszonych gości i radnych.

ad. pkt 2/ Ślubowanie radnych.

Przewodniczący obrad Pan Ryszard Grzelak poprosił radnych o złożenie ślubowania. Poinformował, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję” – można dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.
Pan Ryszard Grzelak odczytał rotę ślubowania:
Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Po odczytaniu roty Pan Ryszard Golla – najmłodszy wiekiem radny, odczytał kolejno nazwiska radnych i każdy z nich po powstaniu wypowiedział słowo „ślubuję”. Radni: Jan Kieruj, Jan Schur, Kazimierz Załachowski i Aleksandra Wienke złożyli ślubowanie z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

ad. pkt 3/ Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący obrad zaproponował powołanie Komisji Skrutacyjnej w 3 osobowym składzie, która przeprowadzi głosowanie tajne dot. wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy Kaczory.
Radni zaakceptowali w/w propozycję jednogłośnie.

Pan Ryszard Grzelak poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono następujące osoby:

  • Kazimierz Załachowski (zgłoszony przez Aleksandrę Wienke),

  • Henryk Kalka (zgłoszony przez Edwarda Górkę),

  • Roma Gapińska (zgłoszona przez Małgorzatę Śliwińską).

W/w osoby wyraziły zgodę na udział w Komisji Skrutacyjnej.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym powołała jednogłośnie Komisję Skrutacyjną w trzy osobowym w/w składzie.

Pani Joanna Stachowiak przekazała przewodniczącemu obrad pismo (protokół) z dnia 23 listopada 2006 r. o założeniu przez 4 radnych ( Roma Gapińska, Hanna Okupniak, Małgorzata Śliwińska i Joanna Stachowiak) Klubu Radnych „Razem dla Gminy”.

ad. pkt 4/ Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

Pan Ryszard Grzelak – przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy Kaczory.

Pan Edward Górka zgłosił kandydaturę Pana Stefana Kowala. W uzasadnieniu powiedział między innymi: jest radnym od kilku kadencji i ponownie został przez mieszkańców wybrany, jest człowiekiem młodym, energicznym, sprawdzonym w pełnieniu funkcji przewodniczącego.

Pan Stefan Kowal wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady Gminy.
Pani Joanna Stachowiak zgłosiła kandydaturę Pani Romy Gapińskiej – jest osobą młodą, proponowaną przez Klub Radnych.
Pani Roma Gapińska wyraziła zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady Gminy.
Pan K. Załachowski - w związku z kandydowaniem Pani R. Gapińskiej (wcześniej powołana została w skład Komisji Skrutacyjnej) na przewodniczącego Rady Gminy nie może być członkiem Komisji Skrutacyjnej, zgłosił do składu Komisji Skrutacyjnej Pana Ryszarda Gollę.
Pan Ryszard Golla wyraził zgodę na udział w Komisji Skrutacyjnej.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym powołała jednogłośnie Komisję Skrutacyjną w składzie: K. Załachowski, H. Kalka i R. Golla.

Przewodniczący obrad Pan Ryszard Grzelak poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy tzn. przygotowanie kart do głosowania.
Następnie ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie:

Przewodniczący obrad odczytał zasady głosowania:

- głosowanie jest tajne (na sali jest przygotowany stolik zapewniający warunki tajności),
- radni głosują na kartkach, które rozda Komisja Skrutacyjna,
-
głosować można na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,
-
postawienie znaku „x” w więcej niż 1 kratce lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważnośc głosu,
-
wybranym zostaje kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów ważnych, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan K. Załachowski poinformował, ze nazwiska kandydatów umieszczone są na kartce do głosowania w kolejności alfabetycznej. Rozdano radnym kartki do głosowania. Radni oddali swe głosy wrzucając kartkę do urny.

Przewodniczący obrad ogłosił 5 minutową przerwę.

Po akcie głosowania Komisja Skrutacyjna policzyła głosy i sporządziła protokół. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan K. Załachowski odczytał protokół o wyborze Pana Stefana Kowala na Przewodniczącego Rady Gminy Kaczory.
Pan Ryszard Grzelak przewodniczący obrad odczytał uchwałę Nr I/1)2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kaczory (uchwała wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

Pan Stefan Kowal podziękował radnym za wybór, za zaufanie, powiedział między innymi:

 • zostałem po raz trzeci wybrany przewodniczącym rady ale po raz pierwszy przy wyborze przeżywałem takie emocje,

 • wybór mieszkańców to weryfikacja naszej dotychczasowej pracy, jesteśmy po to aby dbać o dobro wszystkich mieszkańców,

 • osoby, które nas krytykowały nie odważyły się kandydować, najprościej jest stać z boku i krytykować a przecież tylko zgoda buduje,

 • mam nadzieję, że rozpoczynająca się kadencja będzie oparta na współpracy.

Nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Kaczory Pan Stefan Kowal otrzymał gratulacje i życzenia od radnych, Wójta Gminy, sołtysów, zaproszonych gości. Przewodniczący obrad Pan Ryszard Grzelak poprosił nowo wybranego Przewodniczącego Rady Gminy Pana Stefana Kowala o dalsze prowadzenie sesji.

10 minutowa przerwa.

Po przerwie obrady prowadził Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory.
Przed przystąpieniem do dalszych obrad zaproponował zmianę porządku obrad tzn. wykreślenie pkt 6/ - ślubowanie wójta i pkt 9/ - ustalenie wynagrodzenia wójta.

Uzasadnienie:

Państwowa Komisja Wyborcza przekazała w ostatnich dniach interpretację art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z której wynika, że 7 dniowy termin do złożenia ślubowania przez wójta należy liczyć od dnia ogłoszenia obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw RP o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na terenie całego kraju a nie od daty Komunikatu PKW o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.
W/ w przepis prawa stanowi wyłącznie o ogłoszeniu wyników wyborów wójtów, nie stanowi natomiast, iż wyniki te PKW ogłosi w Dzienniku Ustaw RP. Również ustawa o bezpośrednim wyborze wójta oraz ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw nie zawiera w swej treści zapisów o ogłoszeniu tych wyników w Dzienniku Ustaw. Z uwagi na powyższe PKW dokonała w/w interpretacji art. 29 a ust.2 ustawy o samorządzie gminnym.
W związku z tym w/w zmiany w porządku sesji są w pełni uzasadnione.

Przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie w/w zmian w porządku sesji.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła jednogłośnie w/w zmiany w porządku sesji.

ad. pkt 5/ Wybór I i II wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal poinformował, że zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2 i § 16 ust. 1 Statutu Gminy Kaczory – Rada Gminy wybiera I i II wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym (art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Stefan Kowal (radny) – zgłosił na I wiceprzewodniczącego kandydaturę Pana Edward Górki w uzasadnieniu podając m. In. : od 42 lat jest radnym, społeczeństwo wybrało go bezwzględną większością głosów, ma duże doświadczenie, zawsze pracował dla swej małej ojczyzny – gminy.
Pan Edward Górka – wyraził zgodę na kandydowanie.
Pan Jan Kieruj (radny) – zgłosił na II wiceprzewodniczącego kandydaturę Pana Ryszarda Grzelaka.
Pan Ryszard Grzelak – wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z nie zgłaszaniem dalszych kandydatur, przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie oddzielnie na I i na II wiceprzewodniczącego głosowania tajnego.

10 minutowa przerwa.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan K. Załachowski przed rozdaniem kart do głosowania podał zasady głosowania tajnego:

 • radni głosują na kartkach, które rozda Komisja Skrutacyjna,

 • głosować można na jednego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata,

 • niepostawienie znaku „x” w kratce powoduje nieważność głosu.

(po akcie głosowania)

Komisja Skrutacyjna policzyła głosy i sporządziła protokół. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan K. Załachowski odczytał protokół o wyborze Pana Edwarda Górki na I wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kaczory.
Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal odczytał uchwałę Nr I/2/2006 w sprawie wyboru I wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kaczory (uchwała wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
Pan Edward Górka podziękował radnym za oddanie głosów na jego kandydaturę.
Komisja Skrutacyjna rozdała kartki do głosowania w celu wyboru w głosowaniu tajnym - II wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Radni oddali swe głosy wrzucając kartkę do urny.

(po akcie głosowania)

Pan K. Załachowski jako przewodniczący odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej o wyborze Pana Ryszarda Grzelaka na II wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Pan Stefan Kowal przewodniczący obrad odczytał uchwałę Nr I/3/2006 w sprawie wyboru II wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kaczory (uchwała wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).
Pan Ryszard Grzelak podziękował radnym za dokonanie wyboru jego osoby na pełnienie funkcji II wiceprzewodniczącego z myślą, że współpraca będzie układała się dobrze, zgodnie z powiedzeniem „zgoda buduje a niezgoda rujnuje”.

ad. pkt 6/ wykreślony.

ad. pkt 7/ Powołanie stałych Komisji.

Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Gminy – Rada powołuje następujące stałe Komisje:

1/ Rewizyjną,

2/ Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

3/ Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu,

4/ Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.

Zaproponował 4 osobowe składy Komisji poza Komisja Rewizyjną.
Innych propozycji nie zgłoszono.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym ustaliła jednogłośnie – 4 osobowe składy Komisji.
Przewodniczący obrad poprosił radnych o wyrażenie swego udziału w pracach Komisji przez wpisanie nazwiska i imienia pod nazwa poszczególnych Komisji.

10 minutowa przerwa.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przewodniczący obrad odczytał skład osobowy Komisji Rewizyjnej (wpisane osoby): Ryszard Golla, Ryszard Grzelak i Henryk Kalka
Pytania i uwagi:

Edward Górka (radny) – zaproponował na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana H. Kalkę – ma doświadczenie w pracy tej komisji i myślę, że będzie dobrze w niej pracował.
Pan Henryk Kalka – wyraził zgodę.
Innych uwag i propozycji nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w tej sprawie.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła większością głosów (za – 14 gł. wstrzym. – 1 gł. przeciw – nie było) uchwałę Nr 1/4/2006 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej (uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
Pan Henryk Kalka – poinformował, że członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali Pana Ryszarda Gollę na zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal odczytał nazwiska radnych, którzy wpisali się do składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Śliwińska Małgorzata, Schur Jan, Kieruj Jan i Aleksandra Wienke.
Pani A. Wienke poinformowała, że członkowie Komisji wybrali jej osobę na przewodniczącego Komisji a Pana Jana Kieruj na zastępcę przewodniczącego.
Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr I/5/2006 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

W związku ze zgłoszeniem 5 radnych do Komisji Zdr. Ośw. Kult. i Sportu – przewodniczący obrad poprosił o przegłosowanie poszczególnych kandydatur i poinformował, że radny z najmniejszą ilością głosów zostanie wpisany do Komisji Rozwoju Gospodarczego Praworządności i a Budżetu. Wynik głosowania jawnego: J. Stachowiak – 4 gł. H. Okupniak – 15 gł. R. Gapińska – 15 gł. K. Załachowski 13 gł. Stefan Kowal – 12 gł.

Uwagi:

Pani J. Stachowiak – pracuję jako nauczyciel w szkole, z długoletnim stażem, jestem Prezesem ZNP, chciałabym reprezentować oświatę w Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu.
Zgodnie z w/w ustaleniami przewodniczący obrad odczytał skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu: E. Górka, Zb. Zdanowicz, J. Goldberg i J. Stachowiak.
Pan Jarosław Goldberg poinformował, że członkowie Komisji wybrali jego osobę na przewodniczącego Komisji a Pana Zb. Zdanowicza na zastępcę przewodniczącego.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr I/6/2006 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Praworządności i Budżetu ( uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Przewodniczący obrad odczytał skład osobowy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu : Roma Gapińska, Stefan Kowal, Hanna Okupniak i Kazimierz Załachowski.
Pan K. Załachowski poinformował, że po naradzie członkowie Komisji wybrali jego osobę na przewodniczącego a Panią Romę Gapińską jako zastępcę przewodniczącego.
Pan Stefan Kowal – przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w tej sprawie.

Uwagi: nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr I/7/2006 w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu ( uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.

ad. pkt 8/ Wystąpienie Wójta Gminy.

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu (jako „stary” wójt - ze złożeniem ślubowania należy poczekać) podziękował wszystkim wyborcom za poparcie (70 %) jego kandydatury. Ponadto powiedział między innymi:

 • Liczny udział ok. 65 % mieszkańców w wyborach samorządowych to dowód wielkiej dojrzałości społecznej oraz szacunku wobec obywatelskiego obowiązku (będziemy w czołówce krajowej). Mieszkańcy opowiedzieli się za naszym Komitetem Wyborczym „Stabilna Przyszłość”, docenili naszą dotychczasową pracę. Kandydaci z naszego komitetu zdobyli 10 mandatów w 15 osobowej Radzie Gminy.

 • Mieszkańcy gminy dali radnym mandat zaufania. Wynik zobowiązuje do jeszcze lepszej pracy. Przyjęliśmy program ambitny ale realny. Odbudowa dróg i chodników w całej gminie spowoduje, że za 4 lata miejscowości będą wyglądały jeszcze ładniej.

 • Myślę, że wszyscy radni będą mówić o Gminie bardzo dobrze. Jesteśmy gminą jedną z niewielu gmin w Wielkopolsce pod względem rozwoju infrastruktury. Należy się chlubić wszędzie tym, że jesteśmy z Gminy Kaczory.

 • Realizujemy nowe zadania, nowe inwestycje, ponadto spłacamy kredyty. Trudno w tej chwili powiedzieć, które inwestycje w 2007 r. będą realizowane zależy to od pozyskania środków zewnętrznych (nie ogłoszono jeszcze terminu składania wniosków). Wcześniej korzystaliśmy z środków unijnych (byliśmy na 43 miejscu w kraju w zakr. inwestowania).

 • Robiliśmy wszystko (m. in. turniej wsi, dożynki) aby nasze społeczeństwo było zintegrowane, wszystkich traktujemy równo. Mamy przyrost liczby mieszkańców gminy oznacza to, że dobrze się w niej mieszka. Mamy dobrą młodzież, na imprezach masowych nie ma żadnych zakłóceń porządku publicznego.

Na zakończenie swego wystąpienia Wójt Gminy powiedział, że wynik wyborczy zobowiązuje do jak najlepszego wypełniania powierzonych zadań i pełnienia służebnej roli wobec wszystkich mieszkańców gminy. Zaapelował o pomoc i wsparcie dla podejmowanych działań, bo tylko pracując wspólnie, wszyscy razem możemy zrealizować wytyczone cele.

ad. pkt 9/ wykreślony

ad. pkt 10/

Pan Edward Górka – I wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w sprawach z zakresu prawa pracy – wobec Wójta Gminy Kaczory.

Pytania i uwagi: nie zgłoszono.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę Nr I/8/2006 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w sprawach z zakresu prawa pracy – wobec Wójta Gminy Kaczory ( uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 11/ Zapytania i wolne wnioski.

Jan Kieruj (radny) – zwrócił się z prośbą o uczczenie minutą ciszy górników, którzy zginęli w kopalni.

H. Kalka (radny) – podziękował za okazane zaufanie, za udzielony kredyt zaufania – ma to dzisiaj szczególny wymiar. Miniona kadencja była bardzo trudna (nie będę rozszerzał tematu ale myślę, że wszyscy wiedzą o co chodzi), tym bardziej składam ogromne podziękowanie, nie przez prasę lecz z tego tu miejsca. Mieszkańcy dokonali doskonałego wyboru Rady Gminy. Mamy 5 nowych radnych. Myślę, że zapoznają się z pracą rady, życzę im aby praca w radzie dała im satysfakcję. Nowo wybrana rada gminy będzie też szła w kierunku rozwoju gminy.

J. Stachowiak (radna) – poinformowała, że reprezentuje klub radnych „Razem dla Gminy”, stanowimy mniejszość w radzie. Podziękowała za oddanie na nich głosów w wyborach. Chcemy służyć wszystkim obywatelom i myślę, że w tym kierunku będziemy zmierzać. Zaproponowała zwoływanie sesji na godz. 14 aby większość mieszkańców mogła w nich uczestniczyć.

Pani I. Sienkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej w Śmiłowie złożyła radnym i wójtowi serdeczne gratulacje oraz życzenia pomyślności i satysfakcji z pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

Na prośbę przewodniczącego obrad wszyscy powstali i uczcili minutą ciszy pamięć górników, którzy zginęli w kopalni „Halemba” w Rudzie Śląskiej.

ad. pkt 12/

Przewodniczący obrad Pan Stefan Kowal poinformował o obowiązku złożenia w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania następujących dokumentów:

 • oświadczenie majątkowe (art. 24h ust.4),

 • oświadczenie o działalności gospodarczej (art. 24j ust. 1),

 • informację (art. 24j ust. 2)

oraz o konsekwencjach wynikających z niedopełnienia tego obowiązku.

ad. pkt 13/ Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – przewodniczący Rady Gminy zakończył o godz. 14:45 pierwszą sesję Rady Gminy Kaczory.Protokółowała:                                                                                         Przewodniczył:

Gizela Durecka

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)