Kaczory, dnia 6 września 2021 r.

GP.6220.11.2021

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory podaje do publicznej wiadomości informację:

o wydaniu w dniu 3 września 2021 r. decyzji znak GP.6220.11.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 300 w obrębie Dziembowo.

Z treścią wydanej decyzji, w tym z  oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. (67) 284 23 71 wew. 27).

Treść ww. decyzji została udostępniona w dniu 6 września 2021 r. na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory (w zakładce Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach pod niniejszą informacją).

 

Wójt Gminy Kaczory

/-/ mgr Brunon Wolski