Ogłoszenie z dnia 18 czerwca 2020 r.

 

 

WÓJT GMINY KACZORY OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

w Urzędzie Gminy Kaczory

 

 

 Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe.

 

2. Wymagania dodatkowe (umiejętności mogące mieć wpływ na wybór kandydata):

 1. umiejętność pracy w zespole, systematyczność, samodzielność i odpowiedzialność,
 2. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 3. postawa etyczna – wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy oraz niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność, 
 4. znajomość przepisów ustaw:
  1. o rachunkowości,
  2. o finansach publicznych,
  3. kodeks postępowania administracyjnego,
 5. zdolności organizacyjne, dyspozycyjność, sumienność, wysoka kultura osobista,
 6. znajomość języków obcych,
 7. znajomość obsługi systemów operacyjnych MS Windows, urządzeń i aplikacji biurowych,
 8. preferowane wykształcenie ekonomiczne,
 9. operatywność w realizacji powierzonych zadań,
 10. prawo jazdy kat. B.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1) księgowanie podatków i opłat lokalnych oraz należności z tytułu najmu i dzierżawy i sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,

2) terminowe ściąganie należności, wystawianie wezwań, upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości,

3) organizacja inkasa należności podatkowych i opłat, rozliczanie sołtysów i obliczanie ich wynagrodzeń,

4) kontrola i rozliczanie kwitariuszy będących w posiadaniu sołtysów,

5) prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla majątku Urzędu Gminy Kaczory (środki trwałe i wyposażenie),

6) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,

7) weryfikacja i rozliczanie raportów kasowych z Pływalni Relaks,

8) księgowanie należności nieprzypisanych,

9) księgowanie i ściąganie opłaty wieczystej  oraz opłat za  kupno działek i mieszkań,

10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatku mieszkaniowego i energetycznego,

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etatu, jednozmianowa o charakterze administracyjno-biurowym,
 2. w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta umowa o prace na czas określony, nie dłuższy niż 6 m-cy (w tym czasie odbędzie się służba przygotowawcza zakończona egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia – art. 19 w zawiązku z art. 16 ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 3. wynagrodzenie zostanie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 ze zm.) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kaczory wprowadzonym Zarządzeniem Nr 141/2009 Wójta Gminy Kaczory z dnia 14 kwietnia 2009 r. z późn. zm.
 4. praca na stanowisku wyposażonym w sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem powyżej 4 godzin oraz środkami łączności.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kaczory, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,  korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. klauzula informacyjna dla kandydata.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu (pokój nr 10) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. (wtorek) do godz. 15:00 (decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kaczory.com.ploraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22.                                                                                                                          

                                                                                            

 

 

                                                                                               WÓJT

 

                                                                                        /-/ Brunon Wolski