Z a r z ą d z e n i e  Nr 3/2018

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 30 listopada 2018 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Kaczory zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kaczory w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kaczory

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Kaczory zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kaczory w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kaczory, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Konsultacje odbędą się w terminie od 3 grudnia 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.

 

§ 3. Zasięg konsultacji: teren Gminy Kaczory.

 

§ 4. 1. Konsultacje przeprowadzane będą w formie zamieszczenia projektu uchwały Rady Gminy Kaczory zmieniającej uchwałę Rady Gminy Kaczory w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kaczory w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kaczory, na stronie internetowej Gminy Kaczory oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażonych przez mieszkańców danego sołectwa opinii, uwag lub wniosków w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesłanych drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kaczory.com.pl w terminie konsultacji.

 

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kaczory.

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.