Zarządzenie Nr 17/2018

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Kaczory


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Kaczory zwaną dalej Ewidencją w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych i stanowisk archeologicznych.

2. Wykaz obiektów ujętych w Ewidencji stanowią załączniki nr 1 (zabytki nieruchome) i nr 2 (stanowiska archeologiczne) do niniejszego zarządzenia.


§ 2. 1. Ewidencja ma charakter zbioru otwartego i podlega aktualizacji polegającej na włączeniu lub wyłączeniu obiektów lub obszarów.

2. Aktualizacji ewidencji będzie dokonywać Wójt Gminy Kaczory.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.


§ 4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski