U C H W A Ł A Nr II/12 /2006

Rady Gminy Kaczory

z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy opłat dla pobierających wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz wprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność gminy Kaczory w następujących wysokościach:

1) woda pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

  • 1,56 zł/m3 + 7 % vat tj. 1,67 zł

2) ścieki wprowadzone do kolektorów kanalizacji sanitarnej

  • 1,58 zł/m3 + 7 % vat tj. 1,69 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII(159)2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków.

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

2. Zatwierdzone taryfy podlegają ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia w życie.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)