Zamknij okno Drukuj dokument

 

Kaczory, dnia 21 stycznia 2020 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmianyStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyKaczory wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

               

                Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 września 2019 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyKaczorywraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

                Przedmiotem sporządzenia niniejszej zmiany Studium jest weryfikacja ustaleń dokumentu w zakresie wybranych kierunków zmian w przeznaczeniu terenów położonych na obszarze gminy Kaczory.

                Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany Studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczoryw terminie do dnia 12 lutego 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Kaczory.

 

Wójt Gminy Kaczory

mgr Brunon Wolski /-/

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  1. Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory  i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Kaczory jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów
  2. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Kaczory, z siedzibą: ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory
  3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania,
  4. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.),
  7. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,
  8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kaczory: e-mail: pukaczewski@hotmail.com. 

 

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2020-01-21 08:03:17
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2020-01-21 08:03:39
Ostatnia zmiana:2020-01-23 07:28:08
Ilość wyświetleń:358