Zamknij okno Drukuj dokument

WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 09.01.2020 r.

GP.6733.11.2019

 

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

o wydaniu w dniu 08.01.2020 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z instalacją optotelekomunikacyjną, na działkach o numerach ewidencyjnych 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66/2 – obręb Śmiłowo. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, działającej przez pełnomocnika Pana Jarosława Pałasza.

Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. 715-1515.

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Śmiłowie.

            Obwieszczenie zamieszcza się w dniu 09.01.2020 r. na okres 14 dni, tj. od dnia 10.01.2020 r. do dnia 23.01.2020 r.  Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Termin do wniesienia odwołania rozpoczyna swój bieg w dniu 24.01.2020 r.

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Sawczak
Data wprowadzenia:2020-01-09 14:57:51
Opublikował:Katarzyna Sawczak
Data publikacji:2020-01-09 14:58:56
Ostatnia zmiana:2020-01-09 14:58:58
Ilość wyświetleń:470