WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 13.12.2019 r.

GP.6733.8.2019

 

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA:

 

o wydaniu w dniu 10.12.2019 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV oraz nn-0,4 kV, na działkach o numerach ewidencyjnych 443, 20/15, 424/2, 20/13, 134, 144/3, 144/6, 224, 178, 20/6, 20/8, 20/9, 128, 151/2, 144/8, 242, 250, 251, 247, 248, 452, 249, 286, 262, 264, 265, 260/3, 260/2, 94, 108, 461, 287, 288, 290, 294, 297/4, 297/5, 296, 386/2, 397, 403/3, 377/1, 378/7, 404 – obręb Zelgniewo i 8084/1, 277, 222, 278, 223/1, 220, 244, 251, 232, 252, 233, 255, 258, 221, 200/1, 173, 171, 78, 91, 162, 164, 165/1, 161, 102, 130, 113, 151 – obręb Brodna. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Pana Łukasza Szydłowskiego Energolinia sp. z o.o. ul. Kramarska 26, 61-765 Poznań.

Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. 715-1515.

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicach ogłoszeń Sołectwa w Zelgniewie i Sołectwa w Brodnej.

            Obwieszczenie zamieszcza się w dniu 13.12.2019 r. na okres 14 dni, tj. od dnia 14.12.2019 r. do dnia 27.12.2019 r.  Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Termin do wniesienia odwołania rozpoczyna swój bieg w dniu 28.12.2019 r.