Zarządzenie  nr 75/2019

 

Wójta Gminy Kaczory

 

z dnia 9 grudnia 2019 r.

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

 

 

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych    (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)  oraz § 14 ust. 2 uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok                   Wójt Gminy Kaczory zarządza, co następuje:

 

§ 1. W budżecie Gminy Kaczory na 2019 rok uchwalonym uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2018 r. zmienionym   uchwałą Nr IV/28/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 lutego 2019 r., uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia              29 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 20/2019 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 kwietnia              2019 r., uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 maja 2019 r.,  uchwałą              Nr VII/52/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Kaczory z dnia 22 lipca 2019 r., zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Kaczory  z dnia  27 września 2019 r., zarządzeniem nr 59/2019 Wójta Gminy Kaczory z dnia 18 października 2019 r., uchwałą nr IX/75/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 31 października 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Kaczory z dnia 15 listopada 2019 r.  wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 1.  Zwiększa się dochody w budżecie Gminy Kaczory na 2019 rok o kwotę        798 065,00 zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2. Zwiększa się wydatki w budżecie Gminy Kaczory na 2019 rok o kwotę           798 065,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

3. Zwiększa się dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania.