Zarządzenie nr  68/2019
Wójta Gminy Kaczory

z dnia 12 listopada 2019 roku

 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

 


 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019.506 ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 art. 238  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 ze zm.)   ustalam:
 
§ 1. Projekt  uchwały budżetowej Gminy Kaczory na 2020 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuję uzasadnienie  do projektu uchwały budżetowej Gminy Kaczory na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuję materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej  zgodnie z  załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej Gminy Kaczory na 2020 rok  wraz z uzasadnieniem  oraz materiałami informacyjnymi  podlega przekazaniu:

1) Radzie Gminy
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia             01.01.2020 roku do czasu uchwalenia przez Radę Gminy nie dłużej niż do 31 stycznia                                              2020 roku.