Zamknij okno Drukuj dokument

 

Kaczory, dnia 29 października 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Fabryki Papieru Kaczory Sp. z o.o., ul. Dziembowska 20, 64-810 Kaczory, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Dymka o ponowne wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile o wydanie opinii w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji instalacji do produkcji papieru w celu zwiększenia efektywności procesu technologicznego, wraz z wdrożeniem rozwiązań ograniczających oddziaływanie akustyczne instalacji, na działkach o numerach ewidencyjnych 100/2, 109/6 i 109/12 w obrębie Kaczory, Wójt Gminy Kaczory informuje o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 30.10.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory www.bip.kaczory.pl, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2019-10-30 14:58:00
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2019-10-30 14:58:33
Ostatnia zmiana:2019-10-30 14:58:37
Ilość wyświetleń:589