Zamknij okno Drukuj dokument

WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 08.05.2018 r.

GP.6733.4.2018

 

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.), w związku z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

 

 

ZAWIADAMIA

 

o wszczęciu na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Pana Romana Cegielskiego ul. Chopina 1, 61-708 Poznań, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV (zamiast słupowej stacji transformatorowej nr 07-1595 „Śmiłowo 9 – Radacznica” przeznaczonej do demontażu), słupa SN-15kV (w miejsce słupa SN przeznaczonego do demontażu), linii kablowej SN-15kV, rury osłonowej HDPE i linii kablowej nN-0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym – Etap II w m. Śmiłowo oraz linii kablowej SN-15kV, rury osłonowej HDPE – Etap III w m. Kaczory i Śmiłowo w celu „budowy wyprowadzeń kablowych SN-15kV ze stacji WN/SN Śmiłowo w kierunku miejscowości Kaczory – Etap II, III i IV”, na działkach o numerach ewidencyjnych 8223/1, 8222, 8221, 8190, 8191/3, 8172, 190, 8171 obr. Śmiłowo (Etap II); nr 330/5, 8282/1, 8282/5, 8254/2, 423/3, 8253/2, 8252 obr. Kaczory, nr 8224/2, 8223/1, 190 obr. Śmiłowo (Etap III), gm. Kaczory.

W oparciu o art. 10 § 1 i art. 73 § 1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz wypowiadać się, co do zebranych dowodów oraz materiałów, przeglądania akt sprawy oraz brania udziału w przeprowadzaniu dowodu.

Z dokumentacją sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. 715-1515.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w dniu 08.05.2018 r. na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa w Śmiłowie, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Sawczak
Data wprowadzenia:2018-05-08 14:11:25
Opublikował:Katarzyna Sawczak
Data publikacji:2018-05-08 14:14:07
Ostatnia zmiana:2018-05-08 14:14:13
Ilość wyświetleń:1308