Uchwała Nr XXIII/196/2017

Rady Gminy Kaczory

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków funkcjonowania


Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) uchwala się, co następuje:


§ 1. W celu realizacji na terenie Gminy Kaczory zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Członków zespołu interdyscyplinarnego zwanego dalej „Zespołem” powołuje w drodze zarządzenia Wójt Gminy Kaczory spośród osób pisemnie zgłoszonych przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zespołu wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego spośród członków Zespołu. Kandydujący do tych funkcji winni wyrazić zgodę na kandydowanie.

3. Wybór osób, o których mowa w ust. 2 następuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

4. O wyborze przewodniczącego zespołu i jego zastępcy zostaje powiadomiony pisemnie Wójt Gminy Kaczory.


§ 3. 1. Odwołania członka Zespołu i zmiany w jego składzie dokonuje Wójt Gminy Kaczory w trybie właściwym dla powołania członków Zespołu.

2. Wójt Gminy Kaczory może odwołać członków Zespołu w każdym czasie:

1) na uzasadniony pisemny wniosek przewodniczącego Zespołu;

2) na wniosek podmiotu, którego członek jest przedstawicielem;

3) na wniosek zainteresowanego członka Zespołu.


§ 4. Członkostwo ustaje na skutek śmierci członka Zespołu.

§ 5. Funkcja przewodniczącego, jego zastępcy ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z jej pełnienia.


§ 6. 1. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział, co najmniej połowa jego członków.

2. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu jest obowiązkowe.

3. W razie niemożności uczestnictwa w pracach Zespołu, członek Zespołu obowiązany jest poinformować Przewodniczącego Zespołu o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie jego obowiązków.


§ 7. 1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Kaczory.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3. Przewodniczący Zespołu określa termin, miejsce i porządek posiedzenia oraz kieruje pracami Zespołu.

4. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.


§ 8. Przewodniczący Zespołu zawiadamia członków Zespołu o terminie, miejscu i porządku posiedzenia, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 9. 1. Przewodniczący otwiera posiedzenie, przedstawia projekt porządku posiedzenia i przyjmuje wnioski w tej sprawie.

2. Członkowie Zespołu mogą zgłaszać sprawy do rozpatrzenia przez Zespół nieobjęte porządkiem posiedzenia.

3. Przewodniczący prowadzi obrady według przyjętego przez Zespół porządku posiedzenia.


§ 10. 1. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1) datę, miejsce i czas trwania posiedzenia;

2) listę obecności członków Zespołu obecnych na posiedzeniu;

3) podjęte uchwały i stanowiska w sprawie będące przedmiotem posiedzenia;

4) tematykę omawianych spraw ogólnych, przypadki indywidualne, opis działań do podjęcia, ewentualne sprawozdania z realizacji podjętych wcześniej ustaleń.

2. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia oraz protokolant.


§ 11. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaczorach w zakresie:

1) przygotowania posiedzeń Zespołu i grup roboczych oraz materiałów niezbędnych do udziału w posiedzeniach;

2) sporządzania protokołów z posiedzeń;

3) prowadzenia jednolitej bazy danych dotyczących pracy Zespołu i grup roboczych.


§ 12. 1. Zespół może tworzyć grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

2. W przypadku tworzenia grup roboczych przez Zespół ich skład osobowy określa Przewodniczący Zespołu w uzgodnieniu z pozostałymi członkami zespołu.

3. Każdy z członków Zespołu może wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Zespołu o utworzenie grupy roboczej, a także zwołania jej posiedzenia.


§ 13. 1. Grupy robocze podejmują rozstrzygnięcia w ramach swoich zadań w formie pisemnych stanowisk. Protokół z posiedzenia grupy roboczej podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu.

2. Grupy robocze informują Zespół o wynikach swojej pracy.


§ 14. Posiedzenia Zespołu i grup roboczych odbywają się w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory lub innych lokalach publicznych dostępnych na terenie Gminy Kaczory.


§ 15. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.


§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.


§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXIII/196/2017 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 października 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków funkcjonowania


Zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) rada gminy w drodze uchwały określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Rada Gminy Kaczory w dniu 7 lutego 2011 r. podjęła uchwałę Nr IV/22/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwała ww. weszła w życie z dniem podjęcia. Z uwagi na uznanie przedmiotowej uchwały za akt nie stanowiący aktu prawa miejscowego, uchwała nie została opublikowana w dzienniku urzędowym województwa wielkopolskiego.

Na ww. uchwałę w dniu 6 września 2017 r. do Rady Gminy Kaczory wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w Chodzieży, który zarzucił uchwale istotne naruszenie prawa m. in. bezzasadne zaniechanie opublikowania tej uchwały. Skarga wraz z aktami sprawy została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Po dokonaniu analizy zarzutów wskazanych przepisów w skardze oraz przy uwzględnieniu wyroków sądów administracyjnych, które zapadły po podjęciu zaskarżonej uchwały, należy uznać wskazane w skardze zarzuty za w pełni uzasadnione.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.