Zamknij okno Drukuj dokument

Kaczory, dnia 5 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kaczory uchwały Nr XXIII/189/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem sporządzenia zmiany Studium jest weryfikacja ustaleń dokumentu w zakresie wybranych kierunków zmian w przeznaczeniu terenów położonych w miejscowości Kaczory, w rejonie ul. Kościelnej, Dworcowej i Mlecznej oraz ul. Gajowej i Dziembowskiej.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany Studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory w terminie do dnia 8 stycznia 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Kaczory.


Wójt Gminy Kaczory
mgr Brunon Wolski

Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2017-12-05 14:48:18
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2017-12-05 14:48:47
Ostatnia zmiana:2017-12-05 14:57:17
Ilość wyświetleń:1296