Zamknij okno Drukuj dokument

Kaczory, dnia 13.09.2017 r.O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY KACZORY

o wydaniu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoDziałając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)


zawiadamiam


o wydaniu w dniu 12.09.2017 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak: GP.6733.6.2017 polegającej na:


budowie linii napowietrzno-kablowej SN wraz ze światłowodem oraz modernizacją, wymianą lub posadowieniem słupa SN w celu podłączenia farmy fotowoltaicznej
w miejscowości Morzewo,
na terenie działek 329/1, 328/1, 330/2, 331, obręb Morzewo.


Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na ww. inwestycję zostało wszczęte na wniosek ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o.,
ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Aleksandrę Józefiak, z dnia 17.07.2017 r.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, przy ul. Dworcowej 22, 64-810 Kaczory, w pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu od godz. 7:15 do godz. 15:15 (tel. 67 2842371 w. 27).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Wójta Gminy Kaczory w terminie 14 dni od daty jej publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Wójt Gminy Kaczory
mgr Brunon Wolski


Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2017-09-13 12:30:30
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2017-09-13 12:34:17
Ostatnia zmiana:2017-09-13 12:34:37
Ilość wyświetleń:1524