Uchwała Nr XIX/151/2017

Rady Gminy Kaczory

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kaczorach oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Pile dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Kaczory w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Odrzuca się w całości stanowisko Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Kaczorach oraz Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Pile wyrażające negatywną opinię w sprawie przedstawionego projektu uchwały Rady Gminy Kaczory w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal