Uchwała Nr XV/112/2016

Rady Gminy Kaczory

z dnia 12 października 2016 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie Gminy Kaczory na 2016 rok uchwalonym Uchwałą Nr X/71/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 grudnia 2015 roku zmienionym Uchwałą nr XI/83/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 18 marca 2016 roku , Uchwałą nr XII/96/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/105/2016 Rady Gminy Kaczory dnia 17 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 czerwca 2016 roku, Uchwałą nr XIV/109/2016 Rady Gminy Kaczory z dnia 26 sierpnia 2016 roku oraz Zarządzeniem nr 36/2016 Wójta Gminy Kaczory z dnia 28 września 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy Kaczory na 2016 rok o kwotę 52 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach wynosi 28 765 676,51 zł
z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 28 461 176,51 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 304 500,00 zł

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały

2) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Kaczory na 2016 rok o kwotę 448 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały


Plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosi 31 638 268,51 zł  z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 24 737 568,51 zł
b)
wydatki majątkowe w wysokości: 6 900 700,00 zł


Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3) a. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 500 000 zł i ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 872 592 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

b. Zmniejsza się kwotę planowanych przychodów o 500 000 zł i określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 722 592 zł.

c. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały

8) Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 500 000 zł i ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4 100 000 zł w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000 zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Stefan Kowal