Zamknij okno Drukuj dokument

WÓJT GMINY KACZORY

 Kaczory, dnia 23.08.2016 r.


OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jeziorki dla części terenu Gospodarstwa Rolnego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IV/33/2015 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 marca 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jeziorki dla części terenu Gospodarstwa Rolnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 31 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar położony we wsi Jeziorki, w obrębie części terenu Gospodarstwa Rolnego, dla którego ustalone zostaną zasady zagospodarowania i zabudowy, z uwzględnieniem funkcji obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 września 2016 r. w sali narad Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, o godz. 1530.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory (e-mail: sekretariat@kaczory.com.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2016 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kaczory.


Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski


Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2016-08-23 13:28:36
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2016-08-23 13:29:44
Ostatnia zmiana:2016-09-12 07:55:28
Ilość wyświetleń:1885