Kaczory, 20.06.2016r. 

I.7012.7.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

 

Zamawiający:

GMINA KACZORY

ul. Dworcowa 22

64 – 810 Kaczory

tel. (67) 284 23 71

działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 późn. zm.)

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku sali wiejskiej w Równopolu o taras i zaplecze gospodarcze.

 

Szczegółowy zakres robót zawiera  załączony przedmiar robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które są załącznikami do specyfikacji  i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

 

       Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

Użyte w dokumentacjach projektowych nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach.

 

2.  Termin realizacji zamówienia:

31 październik 2016r.

3. Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. Szczegółowe zasady wykonywania warunków gwarancji i rękojmi zawarto we wzorze umowy oraz wzorze karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik do wzoru umowy.

4. Warunki płatności: przelew 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru robót, oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie drogi.

5. Kryterium wyboru ofert:

Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówienia.

Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.

6. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej:

Gmina Kaczory

ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Równopolu o taras i zaplecze gospodarcze

7. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, pok. nr 8, do dnia

5 lipca 2016r. do godziny 1000

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lipca 2016r. o godz. 1015.

8. Uwagi końcowe:

-          niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Kaczory do zawarcia umowy,

-          Gmina Kaczory zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

-          o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika dla budowy będącej przedmiotem zamówienia.

9. Kontakt:

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Aleksandry Oleszczyk, pok. nr 8, tel.(67) 284 23 71 wew. 18.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 -  projekt umowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie gwarancyjne

Dokumentacja projektowa