Zamknij okno Drukuj dokument

WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 29.12.2015 r.

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – działka nr 280/12


 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) i uchwały Nr XXVII/197/2014 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – działka nr 280/12, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – działka nr 280/12 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 stycznia 2016 r. do 4 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 stycznia 2016 r. o godzinie 11.00, w sali narad Urzędu Gminy Kaczory.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kaczory z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2016 r.

Nieuwzględnione przez Wójta Gminy Kaczory uwagi rozpatruje Rada Gminy Kaczory.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać do Wójta Gminy Kaczory uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres sekretariat@kaczory.com.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski


Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2015-12-29 14:02:49
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2015-12-29 14:05:41
Ostatnia zmiana:2015-12-30 09:29:33
Ilość wyświetleń:2038