Zamknij okno Drukuj dokument

WÓJT GMINY KACZORY


Kaczory, dnia 25.08.2015 r.

GP.6733.6.2015

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowo-napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV (wraz z traktem światłowodowym) pomiędzy stacją GPZ Margonin a stacją GPZ Piła-Krzewina, a także na przebudowie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, na działkach o numerach ewidencyjnych 172/1, 189, 261, 319/2, 319/3, 266, 363, 211, 268/1, 8376/2, 8376/4, 325, 315, 322, 319/1, 318/3, 314, 317, 313, 312, 311, 310, 324, 323, 309, 308/1, 308/2, 308/3, 320, 316, 321, 307, 306, 188/2 – obręb Krzewina, gm. Kaczory, toczącego się z wniosku firmy Relax Wind Park III Sp. z o.o. ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Daraża oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, jak również wnieść ewentualne uwagi i wnioski, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. 715-1515, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.


Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2015-08-25 14:12:48
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2015-08-25 14:13:58
Ostatnia zmiana:2015-08-25 14:13:59
Ilość wyświetleń:2042