U c h w a ł a  Nr XVI(89)2004

 Rady  Gminy  Kaczory

z  dnia  23  czerwca  2004 r.

 

w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

  

         Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.         o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Kaczory po zapoznaniu się z wezwaniami Pani Joanny Stachowiak, Pana Jacka Pakuły i Pana Krzysztofa Taraszkiewicza do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Nr V(32)2003 Rady Gminy Kaczory z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaczory w rejonie wsi Zelgniewo i Śmiłowo uchwala, co następuje: 

§ 1 

Rada Gminy wyraża negatywne stanowisko wobec żądania usunięcia naruszenia prawa uznając, że jakiekolwiek naruszenie prawa nie nastąpiło i odmawia uchylenia uchwały Nr V(32)2003 z dnia 11 kwietnia 2003 r.

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)