Zamknij okno Drukuj dokument

WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 29.08.2014 r.

GP.6733.6.2014

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA:

o wydaniu w dniu 22.08.2014 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu UK 1700-28 na działkach o numerach ewidencyjnych 163/2, 169/6, 173/7, 459, 150/1, 132/2, 173/1 – obręb Morzewo. Postępowanie wszczęto na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Piła Al. Poznańska 34, 64-920 Piła.

Z treścią powyższej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. 715-1515.

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Morzewie.

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 29.08.2014 r. do dnia 12.09.2014 r.

Termin do wniesienia odwołania rozpoczyna swój bieg w dniu 13.09.2014 r.


Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2014-08-29 14:35:35
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2014-08-29 14:37:07
Ostatnia zmiana:2014-08-29 14:37:07
Ilość wyświetleń:2176