Zamknij okno Drukuj dokument

WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 31.01.2014 r.

 GP.6720.1.2014

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), po podjęciu przez Radę Gminy Kaczory uchwały Nr XXIII/163/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r., zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem sporządzenia Studium jest obszar w granicach administracyjnych gminy Kaczory.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu Studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory w terminie do dnia 07.03.2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) wnioski mogą być składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres sekretariat@kaczory.com.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Kaczory.

Wójt Gminy Kaczory
/-/ mgr Brunon Wolski

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2014-02-04 12:56:33
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2014-02-04 12:57:39
Ostatnia zmiana:2014-02-20 08:24:31
Ilość wyświetleń:2652