Zamknij okno Drukuj dokument

Uchwała Nr XXIV/175/2013

Rady Gminy Kaczory

z dnia 18 paźdzernika 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kaczory na lata 2013 – 2026Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226,227,229,230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kaczory na lata 2013 – 2026 uchwaloną Uchwałą Nr XIX/127/2012 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2012 roku zmienioną Uchwałą Nr XX/134/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 22 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXI/150/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXII/157/2013 Rady Gminy Kaczory z dnia 10 czerwca 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXIII/165/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku obejmującą:

  1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

  1. zmienia się wieloletnie prezdsięwzięcia finansowe uchwalone w w/w Uchwale zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Załączniki

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (153.9kB)    
Załącznik nr 2 (49.2kB)    
Objaśnienia (21kB)    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Grabarska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2013-10-30 09:40:44
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2013-10-30 09:44:52
Ostatnia zmiana:2013-10-30 11:50:41
Ilość wyświetleń:2158