Uchwała Nr X/64/2011

Rady Gminy Kaczory

 

z dnia 28 października 2011 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 , z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 , Nr 117, poz. 679 i Nr 134 poz. 777), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171 poz. 1016) uchwala się , co następuje:

 

 

§ 1. W uchwale Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kaczory z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 62, poz. 1098) wprowadza się następujące zmiany :

  1. w załączniku Nr 1 ,,IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, w części D.2 pkt 2 i pkt 4 otrzymują brzmienie :

,,2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem”

,,4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem”

  1. w załączniku Nr 2 ,,DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy” w części D.2 pkt 2 i pkt 4 otrzymują brzmienie :

,,2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem”

,,4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)