Uchwała Nr III/15/2010

 

Rady  Gminy  Kaczory

 

z  dnia  29 grudnia  2010 r.

  

zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,      z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,    z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613,  Nr 96, poz. 620 i Nr 225, poz. 1461) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/197/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości wprowadza się, następujące zmiany:

 

-         w § 1 pkt 2 lit. d) otrzymuje nowe brzmienie:

 

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,20 zł”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2011.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)