Uchwała  Nr XXVII/159/2009

 

Rady Gminy Kaczory

 

z dnia 29 grudnia 2009 r.


w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Śmiłowie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat Spółce P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, część działki nr 30 o powierzchni ok. 120 m2, położonej w Śmiłowie pod budowę wieży telekomunikacyjnej.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)