U C H W A Ł A   Nr  X(66)2007

 

Rady  Gminy  Kaczory

 

z  dnia 23 listopada 2007 r.

 

 w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się taryfy opłat dla pobierających wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz wprowadzających ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność gminy Kaczory w następujących wysokościach:

 

1) woda pobrana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę

 

1,65 zł/m3  + 7 % vat tj. 1,77 zł

 

2) ścieki wprowadzone do kolektorów kanalizacji sanitarnej

 

1,78 zł/m3  + 7 % vat tj. 1,90 zł

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory oraz Dyrektorowi Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr II(12)2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków.

 

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

2. Zatwierdzone taryfy Dyrektor Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach ogłosi w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie.

Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)