Imprezy masowe

Z dniem 1 sierpnia 2009 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm.).

Sposób załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2139 z późn. zm.) organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić:

1)           do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy,  z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

2)           do Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. 

3)           do Komendanta oddziału Straży Granicznej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej);

4)           Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej).

Wymagane dokumenty

1.    Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz  z jego opisem, zawierający:

a)             oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b)             oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c)             oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu  i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d)             informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

2.    Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia  w miejscu i w czasie imprezy masowej,  (w/w instrukcję należy dostarczyć niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej);

3.    Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

4.    Informację o:

a)         liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

b)         przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c)         liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

d)         osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

e)         sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej  – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

f)         zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk;

g)         odpłatności za wstęp na imprezę;

h)         powiadomieniu:
- Komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,
- Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez MON.

5.   Opinie: Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

UWAGA! 
Opinie w/w organów należy dołączyć do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej;

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Kaczory ul. Dworcowa 22.

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł. Składający wniosek zobowiązany jest załączyć do wniosku dowód zapłaty. 

Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:15, albo na rachunek bankowy tj. Urząd Gminy Kaczory: BS Chodzież O/Kaczory 40894500020010012020000030 (dopisek: „opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej”). W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy do wniosku dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu.

 

Termin załatwienia sprawy:

Wójt Gminy Kaczory wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej (art. 29 ust. 1 cyt. wyżej ustawy)

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.  Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

 

Kontrola imprez:

W trakcie realizacji imprezy masowej, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Kaczory, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Wójta Gminy Kaczory wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Przepisy karne:

Kto organizuje imprezę masową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu albo przeprowadza ją wbrew wydanemu zakazowi podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504).

 

Formularze wniosków:

Wnioski można pobrać drogą elektroniczną lub w sekretariacie Urzędu Gminy.