U C H W A Ł A Nr V(33)2007

Rady Gminy Kaczory

z dnia 30 marca 2007 r.

w sprawie powiadomienia sekretarza gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.


Na podstawie art. 56 ust. 2 w związku z art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, Nr 249, poz. 1832 i z 2007 r. Nr 25, poz. 162) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Powiadomić Sekretarza Gminy Kaczory – Panią Gizelę Durecką o obowiązku złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zwane dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów.

§ 2. Oświadczenie lustracyjne osoba zatrudniona na stanowisku o którym mowa w § 1 obowiązana jest złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o obowiązku jego złożenia.

§ 3. Niezłożenie w terminie o którym mowa w § 2 oświadczenia lustracyjnego stanowić będzie obligatoryjną przesłankę odwołania ze stanowiska.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)