U C H W A Ł A Nr IV/23/2007

Rady Gminy Kaczory

z dnia 9 lutego 2007 r.

w sprawie powołania Sekretarza Gminy Kaczory.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Gizelę Durecką na stanowisko Sekretarza Gminy Kaczory z dniem 9 lutego 2007 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 lutego 2007 r.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal) 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr IV/23/2007 Rady Gminy Kaczory

z dnia 9 lutego 2007 r.

w sprawie powołania Sekretarza Gminy Kaczory.


Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy powoływanie i odwoływanie sekretarza gminy – na wniosek wójta.

Wójt Gminy wnioskuje o powołanie na Sekretarza Gminy Panią Gizelę Durecką.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały w sprawie powołania w/w osoby na stanowisko Sekretarza Gminy Kaczory jest uzasadnione.


Wójt Gminy Kaczory
/-/mgr Brunon Wolski