U C H W A Ł A Nr III/16/2006

Rady Gminy Kaczory

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie rocznego programu współpracy gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Program współpracy gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2007” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal) 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr III/16/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie rocznego programu współpracy gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 w/w ustawy.

Współpraca ta może odbywać się w formie zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działania i współdziałania, konsultowania projektów aktów normatywnych oraz tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

Wójt Gminy Kaczory
/-/mgr Brunon Wolski