U C H W A Ł A Nr II/ 9 /2006

Rady Gminy Kaczory

z dnia 5 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.


Na podstawie art. 25 ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61, poz. 710), § 2 ust 2 i § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zryczałtowane miesięczne diety dla radnych Rady Gminy w następującej wysokości:

1.250,00 zł. - Przewodniczący Rady Gminy,

750,00 zł. - dla wiceprzewodniczących Rady Gminy,

500,00 zł. - dla przewodniczących Komisji,

350,00 zł - dla zastępcy przewodniczącego Komisji,

300,00 zł. - dla pozostałych radnych.

§ 2. 1. Upoważnia się I wiceprzewodniczącego Rady Gminy a w razie jego nieobecności II wiceprzewodniczącego Rady Gminy do podpisywania delegacji w celu odbycia podróży służbowej przez przewodniczącego Rady Gminy.

2. Ustala się, że za przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ).

§ 3. Traci moc uchwała Nr II(17)2002 Rady Gminy Kaczory z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia złożenia ślubowania tj. 24 listopada 2006 r.


Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)