U C H W A Ł A Nr I/1/2006

Rady Gminy Kaczory

    z dnia 24 listopada 2006 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kaczory.


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i § 16 ust. 1 Statutu Gminy Kaczory (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr96, poz. 1793 z dnia 11.06.2003 r.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Kaczory wybrany został :

Pan Stefan Kowal.

2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący obrad
( Ryszard Grzelak)