U C H W A Ł A Nr XXXV(202)2006

Rady Gminy Kaczory

z dnia 27 października 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej niedopełnienia obowiązków przez Wójta Gminy Kaczory.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Inspekcji Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Pile w sprawie niedopełnienia przez Wójta Gminy obowiązków wynikających z art. 106 § 2 oraz art. 109 § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, uznać przedmiotową skargę za bezzasadną.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)