Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

U C H W A Ł A Nr XXXIV/200/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

 

U C H W 

U C H W A Ł A Nr XXXIV/200/2006

Rady Gminy Kaczory

z dnia 20 października 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz.1591 z późń. zm.) i art. 182 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Kaczory na 2006 rok uchwalonym uchwałą nr XXIX/167/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2005 roku, zmienionym uchwałą nr XXX/175/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 17 marca 2006 roku , zarządzeniem nr 169/2006 Wójta Gminy Kaczory z dnia 31 marca 2006 roku , uchwałą Nr XXXI/182/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 15 maja 2006 roku, uchwałą Nr XXXII/188/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 19 czerwca 2006 roku , zarządzeniem nr 180/2006 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 czerwca 2006 roku , uchwałą nr XXXIII/191/2006 Rady Gminy Kaczory z dnia 12 września 2006 roku i zarządzeniem nr 203/2006 Wójta Gminy Kaczory z dnia 29 września 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody w budżecie gminy na 2006 rok o kwotę 479 300 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 15 930 013 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki w budżecie gminy na 2006 rok o kwotę 479 300 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 14 559 874 zł

Po wprowadzonych zmianach §1 i §2 Uchwały Nr XXIX/167/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2005 roku otrzymuje brzmienie:

1. Uchwala się dochody budżetu Gminy Kaczory w wysokości 15 930 013 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 079 375 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 265 190 zł

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowana na  podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000 zł

2. Uchwala się wydatki Gminy Kaczory w wysokości 14 559 874 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym:

a/ wydatki bieżące 12 784 108 zł
z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 149 035 zł 

- obsługa długu 300 000 zł

- dotacje 431 906 zł

b/ wydatki majątkowe 1 775 766 zł
z tego:

- dotacje 15 266 zł

§ 3. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowych i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej  uchwały.

§ 4. Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu oraz dotacje przekazane z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwala się wydatki na wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 12 uchwały Nr XXIX/167/2005 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2005 roku otrzymuje brzmienie :

Upoważnia się Wójta Gminy Kaczory do:

  1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

  2. Zaciągania długu i spłat zobowiązań do wysokości określonej w budżecie.

  3. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku do uchwały budżetowej.

  4. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Grabarska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2006-11-03 12:44:17
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2006-11-03 13:01:01
Ostatnia zmiana:2006-11-17 08:41:43
Ilość wyświetleń:2740

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij