UCHWAŁA NR XXXIII/190/2006
RADY GMINY KACZORY
z dnia 12 września 2006 r
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Kaczory – Osiedle Przylesie 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319),


Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:


Rozdział 1


Przepisy ogólne


§1.1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kaczory – Osiedle Przylesie, zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objętego planem są: od strony południowej droga powiatowa z Kaczor do Rzadkowa, od strony zachodniej pas terenu wzdłuż ul. Brzozowej, od północy ul. Równopolska, od wschodu granica administracyjna wsi Kaczory, oznaczone na rysunku planu w skali 1 : 1000, zwanym dalej rysunkiem.

3.
Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2)
stwierdzenie zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kaczory, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§2.1. Na obszarze objętym planem nie występują:

 1. tereny i obiekty podlegające ochronie wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych;

 2. obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 );

 3. obszary wymagające scalenia i podziału nieruchomości;

 4. obiekty i obszary wymagające ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, dóbr kultury oraz krajobrazu kulturowego.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:

 1. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

 2. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy.

§3. Dla zapewnienia ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

    1) możliwość lokalizowania jedynie takich przedsięwzięć, które uwzględniają potrzeby ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem;

    2) zachowanie walorów krajobrazowych terenu objętego planem poprzez właściwe zagospodarowanie terenów; 

3) zakaz indywidualnych rozwiązań gospodarki wodnej, odprowadzenia ścieków i gospodarki odpadami.

§4. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenia terenów:

 1. teren rolniczy, oznaczenie na rysunku – R;

 2. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczenie na rysunku – MN;

 3. teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczenie na rysunku - MNu;

 4. teren elektroenergetyki, oznaczenie na rysunku – E;

 5. tereny komunikacji, obejmujące:
  a)
  drogi publiczne:
  - drogi lokalne, oznaczenie na rysunku – KDL,
  - drogi dojazdowe, oznaczenie na rysunku – KDD,
  b)
  pozostałe tereny komunikacyjne:
  - droga wewnętrzna, oznaczenie na rysunku – KDW,
  - teren parkingu, oznaczenie na rysunku – Kp,
  - teren ścieżki rowerowej i przejścia pieszego, oznaczenie na rysunku – Kr.

2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz różnych warunkach zabudowy i zagospodarowania oznaczono dodatkowym symbolem cyfrowym.

§5.1. Obowiązują oznaczone na rysunku:

1)
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, zgodne z ewidencją gruntów;
2)
linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, niewystępujące w ewidencji gruntów;
3)
zasady podziału na działki budowlane;
4)
obowiązkowe sytuowanie budynku na granicy działki;
5)
obowiązujące linie zabudowy;
6)
maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
7)
kierunek głównej kalenicy dachu;
8) wymagane szpalerowe nasadzenie zieleni wysokiej.

2. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dotyczą wszystkich elementów zaliczanych do kubatury budynku, ograniczają powierzchnię działki przeznaczoną pod zabudowę.

3. Obowiązujące linie zabudowy dotyczą głównej bryły budynku, z wyłączeniem partii wejściowej, ryzalitów, wykuszy, okapów itp.

4. Przez kierunek głównej kalenicy dachu, o którym mowa w ust.1 pkt 7 należy rozumieć kształtowanie kalenicy oraz przeważającej powierzchni połaci dachowej budynku w stosunku do obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy, oznaczonej na rysunku.


Rozdział 2

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów jako zasady kształtowania

ładu przestrzennego

§6. Dla terenu rolniczego, oznaczonego na rysunku – R, ustala się zakaz zabudowy z wyłączeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze terenów objętych planem.

§7. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), obejmują :

 1. teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczenie na rysunku – MN1, dla którego ustala się:
  a)
  podział terenu na 8 działek budowlanych,
  b)
  na każdej działce sytuowanie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego i jednego budynku gospodarczo-garażowego,
  c)
  zachowanie linii zabudowy oraz kierunku sytuowania głównej kalenicy dachu, dla budynku mieszkalnego i budynku gospodarczo-garażowego, wg rysunku,
  d) łączną powierzchnię zabudowy każdej działki budowlanej - nie większą niż 35%,
  e) obowiązek sytuowania budynku gospodarczo-garażowego na granicy działki, wg rysunku,
  f)
  wysokość budynku mieszkalnego – I kondygnacja nadziemna z dachem stromym lub II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
  g)
  wysokość ścianki kolankowej na poziomie poddasza budynku mieszkalnego – do 0,8 m,
  h)
  wysokość posadowienia parteru budynku mieszkalnego i gospodarczo-garażowego – do 0,6 m,
  i)
  wysokość budynku gospodarczo-garażowego – I kondygnacja nadziemna z dachem stromym,
  j)
  dach budynku mieszkalnego - stromy, o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu nie mniejszym niż 30°,
  k)
  dach budynku gospodarczo-garażowego – stromy, o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu nie mniejszym niż 20°,
  l)
  zakaz stosowania ścianek kolankowych na poziomie poddasza budynku gospodarczo-garażowego;

 1. tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością uzupełnienia, oznaczenie na rysunku – MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MN7,
  a)
  zachowanie istniejącej zabudowy i podziałów na działki budowlane,
  b) zakaz nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych i zmiany formy dachu na płaski,
  c) możliwość przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i gospodarczo – garażo- wych, z zachowaniem linii zabudowy,
  d) łączną powierzchnię zabudowy każdej działki budowlanej - nie większą niż 35%,
  e)
  sytuowanie na każdej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego budynku gospodarczo-garażowego,
  f) obowiązek sytuowania, oprócz części działek z terenu MN7, budynku gospodarczo-garażowego na granicy działki, wg rysunku,
  g)
  wysokość budynku mieszkalnego – I kondygnacja nadziemna z dachem stromym lub II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
  h) wysokość ścianki kolankowej na poziomie poddasza budynku mieszkalnego – do 0,8 m,
  i)
  wysokość posadowienia parteru budynku mieszkalnego i gospodarczo-garażowego – do 0,6 m,
  j)
  wysokość budynku gospodarczo-garażowego – I kondygnacja nadziemna z dachem stromym,
  k)
  dach budynku mieszkalnego - stromy, o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu nie mniejszym niż 30°,
  l)
  dach budynku gospodarczo-garażowego – stromy, o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu nie mniejszym niż 20°,
  m) zakaz stosowania ścianek kolankowych na poziomie poddasza budynku gospodarczo-garażowego.

§8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczenie na rysunku - MNu, ustala się:

1)
zachowanie istniejącej zabudowy i podziałów na działki budowlane;
2) zakaz nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych i zmiany formy dachu na płaski;
3) możliwość przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych z zachowaniem linii zabudowy;
4) łączną powierzchnię zabudowy każdej działki budowlanej nie większą niż 40%;
5) sytuowanie na każdej działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i jednego budynku usługowego lub gospodarczo-garażowego;
6) obowiązek sytuowania, oprócz działek nr ewid. 820 i 855, budynku usługowego lub gospodarczo-garażowego na granicy działki, wg rysunku;
7) wysokość budynku mieszkalnego – I kondygnacja nadziemna z dachem stromym lub II kon- dygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe;
8)
wysokość ścianki kolankowej na poziomie poddasza budynku mieszkalnego – do 0,8 m,
9)
wysokość posadowienia parteru budynku mieszkalnego i usługowego – do 0,6 m,
10)
wysokość budynku usługowego – I kondygnacja nadziemna z dachem stromym,
11)
dach budynku mieszkalnego - stromy, o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu - nie mniejszym niż 30°,
12)
dach budynku usługowego – stromy, o symetrycznym układzie połaci dachowych i nachyleniu - nie mniejszym niż 20°;
13)
zakaz stosowania ścianek kolankowych na poziomie poddasza budynku usługowego lub gospodarczo - garażowego;
14)
obowiązek zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych.

§9. Dla terenu elektroenergetyki, oznaczonego na rysunku – E, ustala się możliwość sytuowania obiektów i urządzeń służących wyznaczonej funkcji terenu.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§10. Ochronę środowiska realizuje się poprzez:

 1. pełne techniczne uzbrojenie terenu, w tym zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odbiór ścieków komunalnych, z zachowaniem przepisów o środowisku;

 2. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach o środowisku, oprócz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz dróg, służących obsłudze terenu objętego planem;

3) komunalny system odbioru odpadów.

Rozdział 4


Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

i infrastruktury technicznej


§11. 1.Układ komunikacyjny na obszarze objętym planem, obejmuje:

 1. drogi publiczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt.5 lit. a;

 2. pozostałe tereny komunikacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5 lit. b.

2. Do dróg publicznych zalicza się:

 1. drogi lokalne, oznaczenie na rysunku – KD-L, obejmujące ul. Brzozową i ul. Równopolską;

 2. drogi dojazdowe, oznaczenie na rysunku – KDD, obejmujące ul. Bukową, ul. Dębową, ul. Grabową, ul. Lipową, ul. Kasztanową i projektowaną ulicę prostopadłą do ul. Równopolskiej

3. Pozostałe tereny komunikacyjne obejmują:

 1. drogę wewnętrzną, oznaczenie na rysunku – KDW;

 2. teren parkingu, oznaczenie na rysunku – Kp;

 3. teren ścieżki rowerowej i przejścia pieszego, oznaczenie na rysunku – Kr.

4. Na terenach komunikacji (KDL, KDD, KDW, Kr, Kp) ustala się możliwość sytuowania sieci i urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze terenów objętych planem.

5. Do realizacji dróg publicznych - lokalnej i dojazdowych, mają zastosowanie warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

6. Teren ścieżki rowerowej i przejścia pieszego, oznaczony na rysunku – Kr, oznacza przebieg międzynarodowej ścieżki rowerowej „ROUTE R-1”.

§12. Dla obszaru objętego planem ustala się:

 1. zaopatrzenie w wodę – z wiejskiej sieci wodociągowej, poprzez podłączenie do istniejącego wodociągu;

 2. zasilanie w energię elektryczną – z istniejącego systemu elektroenergetycznego poprzez rozbudowę sieci kablowej;

 3. zaopatrzenie w energię cieplną – z lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe, olej opałowy lub inne, spełniające wymagania ochrony środowiska;

 4. odprowadzenie ścieków komunalnych – poprzez budowę kanalizacji grawitacyjno-pompowej (Ks) z odprowadzeniem do gminnego systemu kanalizacji sanitarnej, z oczyszczalnią ścieków w Kaczorach;

 5. odprowadzenie ścieków opadowych i wód roztopowych – poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających (Kd), ze zrzutem do rowu poza granicami planu;

 6. obsługa telekomunikacyjna – poprzez rozbudowę istniejącego systemu łączności;

 7. gospodarka odpadami – poprzez komunalny system gromadzenia i wywozu odpadów stałych.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§13. Dla wszystkich terenów objętych planem ustala się stawkę - 30 %, stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

§14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§15. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)