U C H W A Ł A Nr XXXIII(195)2006

Rady Gminy Kaczory

z dnia 12 września 2006 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wykazania do sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Śmiłowie.

        Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kaczory uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, po byłym przedszkolu, oznaczonej numerem geodezyjnym nr 63/1 o powierzchni 0,2160 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW 18793.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaczory.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
(mgr inż. Stefan Kowal)