Symbol:
3114

Wydział:


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.),
ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.).


Opłaty:
Opata skarbowa:
·za wniosek -5,00 zł.
·za każdy załącznik - 0,50 zł.
* za wniosek o umorzenie opłaty skarbowej nie pobiera się


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s wymiaru podatku i opłat

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
*Opłata skarbowa:
·za odwołanie - 5,00 zł.
·za każdy załącznik - 0,50 zł.


Uwagi:
1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Dokumenty
  • Wiosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłat

  • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/opłaty

  • Wniosek o rozłożeniu na raty podatku, zaległości podatkowej, opłaty

  • Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać

  • 4. Załączniki:

  • - Oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178)

  • - sprawozdanie finansowe ( np. F-01, Rb- 30 )

  • - bilans

  • - specyfikacja zobowiązań i należności

  • - kopia planu finansowego

  • - kopie deklaracji podatkowych opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego

  • - kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno - prawnych ( US, ZUS )

  • - kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętego kredytu bankowego

  • - w przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności

  • - kopia ewentualnych programów naprawczych

  • - dokumenty potwierdzające ewentualną kradzież pojazdu

  • - umowy kupna - sprzedaży pojazdów

  • - inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego