Symbol:
3114

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.).

Opłaty:
Opata skarbowa: 
·za wniosek -5,00 zł. 
·za każdy załącznik - 0,50 zł. 
* za wniosek o umorzenie opłaty skarbowej nie pobiera się.


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.


Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s wymiaru podatku i opłat

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  *
Opłata skarbowa: 
·za odwołanie - 5,00 zł. 
·za każdy załącznik - 0,50 zł. 


Uwagi:
1.W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa). 
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 


Dokumenty
  • Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać.

  • 4.Załączniki: Oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.),

  • zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym - odcinki emerytur lub rent - kopie - zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku.